Referat af Generalforsamlingen 2018

Referat – generalforsamling i Kulinarisk Sydfyn, 15/11 2018:

 

  • Valg af dirigent: Per Holm er foreslået og vælges

 

Det konstateres, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Hvis der er punkter, der går til afstemning, skal der være stemmetællere. Finn Boye vil gerne være den ene og Ib vælges til den anden – hvis behovet opstår.

 

Der gøres opmærksom på, at der står i indkaldelsen, at det kun er aktive medlemmer med medlemskort der kan stemme.

 

Maiken Ager Zeuthen tager referat.

 

 

  • Bestyrelsens beretning v/formanden

Hent beretningen her: Formandens beretning 2018 .

Michael Hansen supplerer formandens beretning med gennemgang af årshjulet over sit arbejde, som han af bestyrelsen er blevet ”opfordret” til at lave. Årshjulet illustrerer det arbejde Mikael Hansen udfører i det daglige.

Mikael Hansens ord til årshjulet:

I denne periode arbejdes med julemarkedet på Frederiksøen. Pt. er der ca. 30 producenter. Det er mest lokale, men tilsyneladende har informationerne bredt sig som ringe i vandet, og der har også meldt sig udstillere blandt andet fra Sjælland. Godt også med nye ansigter.

Michael starter snart på at arrangere suppens dag – Maritimt center er lidt for lille, Rundbuehallen kan til gengæld være svær at gøre hyggelig, men det bliver måske alligevel der.

Michael har haft borgmesteren med på rundtur og besøgt producenter. Det var en rigtig god tur, der gav mere end mange branchemøder. Oplevelsen var, at producenterne havde mange debatemner, det gerne ville vende med borgmesteren.

Michael har et godt og stabilt samarbejde med Erhvervsforskolen, som han er glad for. Samarbejdet handler blandt andet om weekenden, hvor Kulinarisk Sydfyn afvikler sit fødevaremarked. Pt. er der en række ændringer på vej på Erhvervsforskolen i kræft af, at de pr. 1/8 2019 ændrer organisation og skal drive en ny uddannelse. Mikael har møde med dem i næste uge, og ved derefter mere om fremtidige muligheder.

Foråret program med AOF laves.

I april er der en tjans på dyrskuet, hvor Mikael Hansen de seneste tre år har lavet restaurant, hvor der kommer ca. 1000 spisende gæster. Det er typiske forretningsforbindelser, der inviteres ind og det give et lille overskud til foreningen.

Mikael har en tilbagevendende aktivitet, hvor han indgår i undervisningen af nogle 6. klasser, der modtager hjemkundskabsundervisning på FOOD – eller ude i naturen sammen med FOOD. Dette betragter Mikael som et festligt afbræk i det øvrige arbejde for foreningen.

Starter arbejdet med kulinarisk Sydfyns PR. Foreningen nærmer sig sit 20 års jubilæum. PR arbejdet starter stille og roiligt og så bygges der op, gerne så der kommer flere gæster på fødevaremarkedet. I 2019 ligger markedet lidt senere, og det er spændende at se, om det giver flere gæster, fordi sommerferierne er startet for en del mennesker.

Mikael har deltaget i Tåsinge æblefestival.

I uge 40 lavede og leverede Mikael mad til årets Energi og klimafolkemøde på Skovsbovej i Svendborg. Maden blev lavet at serveret i samarbejde med elever fra Svendborg Erhvervsskoles afdeling FOOD.

Den 23. november er Kulinarisk Sydfyn med til Black Friday, hvor Mikael Hansen og nogle af de lokale producenter står i og ved Fynske Bank. Mikael håber på mange gæster.

Arbejdet i forhold til Landsstævnet 2021 er allerede i gang, og det er derfor kommet med i årshjulet.

Desuden er der en række løbende opgaver, der kommer ind til Mikael Hansen, som ikke fremgår af årshjulet

Herefter kort debat om formandens beretning incl. årshjul:

Ros til Mikael for alt det, der sættes i gang. I øvrigt ingen bemærkninger. Det godkendes med klap-

 

  • Aflæggelse af revideret regnskab v/Svend Madsen

Regnskab ligger fremme, og er netop godkendt med underskrifter fra revisor og bestyrelsen. Henviser til s. 3, hvor konklusionen står og den læses op.

Henvisning til noterne på s. 7, hvor det blandt andet ses:

Medlemskontingent har givet et lille fald på i indkomst på 1800,-

Der har samlet været et fald i netto indtægter på fødevaremarkedet, der bl.a. stammer fra færre entréindtægter, lavere indtægt på standleje og færre sponsorater.

Der har ligeledes været et lille fald i netto udgifter, der blandt andet kommer fra færre annonceudgifter, besparelse på forplejning til de frivillige og færre udgifter til konsulenthjælp.

I alt har overskuddet på fødevaremessen være ca. 66.000 lavere end forrige år.

Der har været et lille fald i fællesomkostningerne blandt andet fra færre brugte midler på telefon, kontorartikler og revision og bogholderi.

Mikael Hansens aktiviteter har samlet givet et over5skud på ca. 40.000,- Det er særligt dyrskuet, vinsmagning og suppens dag, der biddrager til dette.

I alt går foreningen ud af perioden med et overskud på knap 70.000 mod knap 90.000 forrige år. En af grundene til overskuddet er et overskud på foreningens bogprojekt.

Der ligger desuden en beholdning af bøger, der er betalt. De giver indtægt og derved overskud ved salg.

 

Debat om regnskab/behov for at få noget uddybet:

Ros til reviser og – godkendes vis klap.

 

  • Indkomne forslag

 

Erik Nielsen, Thurø Bryghus, har indsendt et forslag om, samt begrundelse for, at gå bort fra poletordningen, som findes på fødevaremarkedet, og som anvendes ved køb af drikkevarer. Erik Nielsen fremstiller og begrunder forslaget på generalforsamlingen.

 

Poletordningen, hvor man skal købe et glas og poletter for at få smagsprøver på markedet, virker ifølge forslagsstiller besværligt og omkostningsfuldt. Forslaget læses op …

 

Der stilles spørgsmål til, om det (fortsat) er et ønske fra beværterforeningen, at der er et poletsystem? Der argumenteres for, at det koster for meget for blandt andet bryggerierne, og at det er årsagen til, at færre og færre bryggerier kommer på fødevaremarkedet, der er meget arbejde i systemet for de frivillige og ifølge forslagsstiller gøres der med systemet forskel på udstillere.

 

Drøftelse af ordningen:

 

Afklaring: Beværterforeningen er repræsenteret i Kulinarisk Sydfyns bestyrelse v/ Launy Lindahl

 

Der er mange ting der spiller ind i forhold til poletterne, bestyrelsen har valgt at sørge for at øl og vin betales med poletter. Dette ud fra et ønske om, at der ikke skal være ”værtshus” i teltene, hvorfra folk så kan bevæge sig videre op på pladsen.

Det kræver desuden en bevilling, hvis hver udstiller skal kunne udskænke.

 

Det er bestyrelsens beslutning, at der skal være et poletsystem. Foreningen har et lille overskud på 41.000 fra poletterne. Der kan komme et ønske om, at flere vil udskænke øl, hvis det kan købes

 

Der stilles spørgsmål ved, om de ca. 41.000 ikke tages fra producenterne af vin og øl? Om ikke mængden af øl vil være den samme, uanset om der betales med poletter eller med penge, og desuden påpeges det, at producenterne selv kan søge deres bevilling.

 

Mikael Hansen argumenter for, at med poletteren er det foreningen der bestemmer, om der kan købes flere poletter, hvis folk er fulde.

 

Nogle glas er ”smageglas”, men der kan også købes øl i store fadøl i dag.

 

Det er producenter der bestemmer, hvor meget der kommer i glassene. Man ønsker ikke udskænkning, men smagsprøver.

 

Som vinudstiller ønsker man at fortsætte systemet, fordi det fungerer, og der er styr på betalingen. Det vil derved være ærgerligt for nogle, hvis systemet forsvinder.

 

Det er bestyrelsens beslutning, at poletsystemet fortsætter, med den kommentar, at der ikke ønskes mere øl og vin salg. Det skal være fødevarerene, der er i centrum.

Foreningen tjener 40.000, men der ”ydes” meget for pengene, for det betyder, der er styr på det, – at der er noget kontrol med, det ikke bliver for meget fest.

 

Andet forslag:

 

Senest 14 dage før generalforsamlingen udsendes også regnskabet, sådan at det er nemmere at forberede sig inden mødet.

 

Bestyrelsen har besluttet at efterkomme ønsket, og der klappes for tilslutning. Det betyder, at folk selv fremover skal printe regnskabet ud og tage det med.

 

  • Kontingentet fastholdes

 

  • Orientering om næste års program:

Dette punkt er delvist klaret via gennemgang af årshjulet.

Desuden kommer et til at fylde en del i det kommende år, at forhåbentlig oprettes en digital portal med fødevareproducenterne og de event der er.

Mikael efterlyser yderligere kommentar og opfordrer bl.a. til debat om alle de aktiviteter, der ligger umiddelbart op til fødevaremarkedet. Mikael går med tanker om at flytte nogle aktiviteterne, sådan at det spredes over tid.

Ønsket var, at det gav noget PR (f.eks. det store gæstebud) og derved flere besøgende, men det har det ikke umiddelbart gjort – derfor måske en større spredning?

Desuden et bud om at inddrage flere medspillere – Mikael bekræfter, at det er en af tankerne, og at det blandt andet tages op i samarbejdet med folkehøjskolerne.

 

  • Valg af nye medlemmer – der er to på valg: Carsten V. Nielsen, som ikke genopstiller og Kasper Leander, som genopstiller.

Forslået er Roar …. der gerne stiller op. Roar præsenterer sig selv. Roar og Kasper vælges uden afstemning.

  • Esben Buch-Andersen genvælges som revisor.

 

  • Eventuelt:

 

Julemarkedet: Rundbuehallen er stor, og det kræver noget at få den pyntet op. Hjælp er derfor velkommen både op til markedet og på markedet. Send gerne Mikael en mail, hvis I vil hjælpe op til eller på markedet. Hvis det har interesse. Mikael lover, at der bliver lidt bageundervisning.

 

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Suppens dag 2018

Referat fra generalforsamling 2017

Generalforsamlingen åbnedes ved, at næstformand Camilla Flensborg bød
velkommen til de fremmødte. Hun meddelte, at formand Dorte Hoff Eriksen var
blevet syg og derfor ikke kunne være tilstede. Camilla Flensborg fungerer
derfor som hendes stedfortræder hele aftenen.

1) Valg af dirigent

Camilla Flensborg foreslog Carsten Nielsen som dirigent og dette blev
vedtaget enstemmigt.

Carsten Nielsen erklærede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket
rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne.

2) Bestyrelsens beretning v/ formanden

Camilla Flensborg fremlagde bestyrelsens beretning:

Ved hjælp af midler fra Liv i min by og Fynske bank, startede vi markedet
op en uge tidligere i år og indledte med tre dage med så mange aktiviteter,
at vores publikum faktisk ikke kunne nå at kapere det hele, – eller også
kan vi blive bedre til at markedsføre nye tiltag?

Det vi kan konstatere er, at Det store gæstebud var en kæmpe succes med
150 gæster pr. aften, dels fordi prisen var lav, maden fantastisk, lavet af
Hotel Svendborg, Stella Maris, Resumé, Vester Skerninge Kro og Mikael.
Arrangementet indeholdt ikke mindst det mange går efter i dag, at opleve
fællesskab og samhørighed gennem det gode måltid. En frivillig har for
øvrigt foreslået bestyrelsen, at sidstnævnte kan være noget Kulinarisk
Sydfyn kunne bidrage med i andre sammenhænge, så vi må se, hvor det bringer
os hen.

Alle de gode tiltag, der var omkring børneaktiviteter om dagen gik rent ind
og opbakningen fra skolerne var fin både hos lærerne og
sundhedsplejerskerne.

Svendborg Kommune havde sponseret busser til besøg hos lokale producenter og
både for gæster og guider, var det er en utrolig lærerig og vedkommende
oplevelse.

Kulinarisk Folkehøjskole fik ikke den opmærksomhed, som den kunne fortjene,
men vi mener fortsat konceptet er vigtigt og forsøger at finde en måde,
hvorpå vi kan formidle dens budskaber.

Selve markedet var denne gang uden grillmesterskaber, men til gengæld med
byger og blæst og en lille nedgang i besøgende. På trods af dette har der
været overskud som I vil høre om i regnskabet.

Det er naturligvis ikke sådan at vi i bestyrelsen bare læner os tilbage uden
at se på, hvad der skal til for hele tiden at bevare den position, vi har
opnået i Kulinarisk Sydfyn. Vi har lyttet til evalueringer fra udstillere og
hjælpere og igen afholdt et Idémøde angående vores fælles fremtid og her
fremkom en hel mængde gode oplæg til det videre arbejde, både på den korte
og den lange bane.

Vi har endnu ikke prioriteret, hvilke idéer vi vil arbejde videre med fra
mødet i år, men fra mødet sidste år blev konklusionen, at vi skulle arbejde
for 4 store projekter og disse er godt i gang:

· Bogen, der udkommer til salg den 8. december i år og bliver
præcenteret i Kvickly City.

· Kulinarisk Folkehøjskole, der lever, men skal plejes.

· Kulinarisk Turistbureau, der går i gang med et forprojekt og er i
samarbejde med kommunerne på Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg.

· Flere medlemmer, der nu er på 109 private og 120 erhvervsmedlemmer.

Vi nærmer os kommunalvalget med hastige skridt og til et valgmøde hørte jeg
vores nuværende borgmester udtale, at Svendborg er begunstiget med mange
ildsjæle, men af disse behøver opbakning for ikke at brænde ud. Han har ret
i, at den der brænder også kan brænde ud og jeg håber uanset, hvilken farve
og sammensætning det nye byråd får, at de vil se på værdien af Kulinarisk
Sydfyn i forhold til; Branding, – Bosætning og Kultur.

Vores forening er nævnt næsten en gang om ugen i artikler i vores lokale
avis og vi har været i København for at lave mad til en jobmesse for
akademikere, der gerne skulle flytte til Fyn og fordi Svendborg ikke har en
bosætningskonsulent, var Camilla, Mikael og jeg de heldige, der skulle
reklamere for Svendborgs herligheder.

På det gastronomiske område er Svendborg også ved at være med helt i top, på
samme måde som vi er med musikken og der åbner nye og gode restauranter i en
fart vi ikke har set før. Måske kan vi klappe os selv på skulderen fordi vi
har holdt den gastronomiske fane højt siden år 2000 og været med til at bane
vejen?

En undersøgelse viser at Svendborg har en 4. plads i forhold til
frivillighed og igen skal der fra bestyrelsen lyde en dybtfølt tak over, at
vi har verdens bedste frivillige, der dette år har strakt sig endnu længere
og også stillet op til de ekstra dage før markedet. Det findes folk derude,
der brændende ønsker sig at få fingre i jeres engagement og indsats.

Citta Slowdagen var en oplevelse ud over det sædvanlige med Øhop på Skarø og
Drejø og besøg hos de lokale producenter. At sejle ud på Det sydfynske
Øhav i sol og blikstille vejr i selskab med glade mennesker og med mulighed
for at opholde sig på broen hos kaptajn og styrmand med skrøner fra livet på
søen, ja så kan det ikke gøres meget bedre.

Til slut vil jeg gerne takke vores samarbejdspartnere fra Svendborg
Erhvervsskole og Svendborg Erhvervsforskole for deres store indsats og en
særlig tak til LiseLotte Krøyer fra Svendborg Erhvervsskole, der har været
medlem af bestyrelsen i mange år og som nu overlader pladsen til Rasmus
Fredslund, der indtræder i hendes stilling på skolen.

Tak også til min bestyrelse for samarbejdet og især min næstformand Camilla,
der tog orlov fra sit job for at kunne varetage opgaven med de udvidede
aktiviteter.

På bestyrelsens vegne

Dorte Hoff Erichsen

Formand

Herefter tager Mikael Hansen over med en nærmere uddybning af de
begivenheder Kulinarisk Sydfyn har været en del af:

Lokal forplejning i forbindelse med Sundheds og Hjælpemiddelmessen i OCC.

Haft kommunens politikere med på en fantastisk bustur ud til de lokale
producenter, bussen var fuld og deltagerne glade!

I forbindelse med lokale varer i COOP har vi arrangeret seminarer for lokale
fødevareproducenter med henblik på et eventuelt samarbejde de 2 parter
imellem.

Smagen af Danmark har det svært lige for tiden og kan risikere lukning. Vi
vil gerne videreføre Smagen af DK APPèn, der ligger i dette regi.

KS er i gang med et forprojekt med kommunerne Svendborg, Faaborg Midtfyn,
Langeland og Ærø omkring kulinarisk turisme i området.

Er stadig en del af Cittaslow-fødevaredelen og er tovholder i
generalforsamlingen, Cittaslowdagen i samarbejde med kommunen, er derudover
formand for Cittaslowrådet.

Håber på et fremadrettet samarbejde med Naturturisme, for uden mad og drikke
dur helheden ikke 😉

Venter på afklaring omkring et Kulinarisk Folkemøde.

Været en del af undersøgelserne omkring gastroturisme hos Aalborg
Universitet og Innocoast.

Arrangeret Suppens Dag, Det Store Gæstebud, Kulinarisk Folkehøjskole,
Nordisk Ostefestival og Kulinarisk Sydfyn Fødevaremarkedet.

Deltaget i Blå kant, Blå og grøn, Fremtidens Byliv og Landsstævnet i Aalborg
på opfordring fra Svendborg Kommune.

Er en del af samarbejdet med SDU overfor vores erhvervsmedlemmer med
Branding og Marketing, samt Logo og Design.

Har modtaget Andelskasseprisen.

Arrangeret Madpolitisk Dag med Socialdemokratiet, Liste T og SF.

Haft følgende medlemsarrangementer, Besøg hos Mosgaard Whisky og Gin,
Strandsafari på Stenodden, Meals in the Fields hos Skaarupøre Vingaard og
Svampetur på Thurø.

Været sponsor på Sundhedsugen på TV2Fyn/Region Syddanmark med lokal fynsk
forplejning til 300 inviterede gæster.

Lavet et Fødevaremarked med lokale producenter for Fynske Bank med masser og
gæster/kunder.

Kørt restaurant på Dyrskuet med fynske råvarer og 1.200 betalende gæster.

Arrangeret Fynske Fristelser Faaborg i samarbejde med Mads Holdgaard.

Underviser 6 sjetteklasser i samarbejde med FOOD.

Været formidler af et projekt for primærproducenter i samarbejde med Malene
Aaris, Claus Sall og Anne Hjernøe.

Booket af regionen Syddanmark i forbindelse med Work Live Stay, vi sørgede
for forplejning til 250 eventuelle nye bosættere med udgangspunkt i lokale
fødevarer.

Konsulent på Byens Gaardbutik.

Været en del af Spirende Fødevareoplevelser.

Medarrangør af Æbleræs i forhold til glasering af 356 ÆVLER til ungerne.

3) Aflæggelse af det reviderede regnskab

Bogholder Svend Madsen fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt efter opklarende spørgsmål fra de fremmødte.

4) Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent

Kasseren foreslår på bestyrelsens vegne, at man fastholder
medlemskontingentet fra sidste år. Dette vedtages enstemmigt.

6) Orientering om det kommende års program

Mikael Hansen fortæller om Kulinarisk Sydfyns planer for det kommende år:

De vil gerne back to basic – de vil arbejde på at komme tilbage til det
gamle

Derudover har de ikke fastlagte planer for året

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til dette

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anne Hjortenberg: Repræsentant for Cittaslow

Søren Friis: Repræsentant for Shopping Svendborg

Mette Dennig: Turistforeningen

Peter Faber: Fynske Medier

Kasper Leander: Repræsentant for de frivillige

Carsten Nielsen: Repræsentant valgt på generalforsamlingen

Bente Rasmussen: Repræsentant for producenter

Lise Lotte: Repræsentant for Svendborg Erhvervsskole – hun er gået af og kan
derfor ikke vælges. Rasmus Fredslund erstatter hendes plads i bestyrelsen

Launy Lindahl: Svendborg og Omegns Beværterforening

To på valg:

Dorte Hoff Eriksen: Repræsentant for de frivillige

– villig til genvalg

Camilla Flensborg: Valgt som repræsentant for de frivillige

– villig til genvalg

Begge blev enstemmigt genvalgt

8) Valg af ekstern revisor

Revisor ønsker at træde af efter 8 års samarbejde med Kulinarisk Sydfyn

Kulinarisk Sydfyn siger stor tak for samarbejdet

Bestyrelsen beder forsamlingen om accept til at finde en ny ekstern revisor
uden at sætte navn på endnu

Dette blev vedtaget

9) Eventuelt

Spørgsmål fra medlem:

Odense og Fåborg har gratis indgang til deres markeder

– Kan I gøre det samme og på denne måde få flere mennesker til
fødevaremarkedet – måske gøre standlejen højere?”

Camilla Flensborg: Små producenter kan ikke nødvendigvis betale en højere
leje. Dette problem drøftes ofte, og bestyrelsen har endnu ikke fundet en
god løsning.

Kommentar til spørgsmålet fra andet medlem:

– Det er en oplevelse at komme på fødevaremarkedet, og derfor er det
okay at skulle betale lidt

Svend Madsen: Grunden til at de andre markeder gør deres indgang gratis, kan
være et deltagerproblem og dette er ikke tilfældet med KS. Derfor vurderer
vi at indgangsprisen er passende.

Spørgsmål fra medlem:

I vil gerne have flere private medlemmer – hvilke overvejelser har I gjort
for at opnå dette?

Camilla Flensborg: Bedre brug af Facebook – derudover har de intet konkret
bud på en løsning

Kommentar fra medlem: Hjemmesiden er ikke god nok til at melde sig ind –
dette skal ordnes og optimeres, da man kan tabe folk i processen

Forslag fra medlem: Ved arrangementet i Kvickly City kan der ligge flyers
med en guide til et medlemskab og på den måde oplyse folk om Kulinarisk
Sydfyn

Forslag fra medlem: Bliv tydeligere omkring hvad et medlemskab betyder

– Folk skal vide, hvad de køber både i forhold til rabatter men også
i forhold til hvilke værdier Kulinarisk Sydfyn står for

Forslag fra medlem: Lav en annonce på Facebook

– Lav en klar guide til indmeldelsesproceduren med trin

– Her kan medlemmerne dele opslaget og dermed nå en masse folk

Kommentar fra medlem: Tilflyttere til Svendborg har svært ved at vide hvad
et medlemskab indebærer. Hun støtter derfor op omkring ideen om mere
synlighed af værdier

Kommentar fra medlem: Jeres tur med politikere er kun en udgift – kan denne
ikke undværes?

Svend Madsen: Kulinarisk Sydfyn ser denne tur som en investering, og
derudover man kan se at kommunen giver sponsorpenge til foreningen, så
derfor synes de ikke den kan undværes

Camilla Flensborg afslutter generalforsamlingen ved at takke Carsten Nielsen
for at være dirigent

pdf icon referat-af-generalforsamlingen-2017.pdf

Byens Gårdbutik

Oplev den nye butik, der åbner i Vestergade 25, Svendborg
1.december 2017 kl. 12.00

Gå på opdagelse blandt friske fødevarer, dufte og smagsoplevelser fra de
sydfynske
gårde og haver.

ÅBNINGSTIDER december:
Man – fredag: 10 -17.30
Lørdag: 10 -14
Søndag d. 10. og 17.:10-14

2.-3. december kan du også finde Byens Gårdbutik på Julemarked på havnen i
Svendborg lørdag kl. 10-16 og søndag til 10-15.

Vi glæder os til at se jer

Byens Gårdbutik formidler lokale rå- og fødevarer og bidrager til at øge
kendskabet til et lokalområde, der bugner af dejlige fødevarer,
bæredygtighed, lokale specialiteter og kulinariske oplevelser.
Butikken drives som socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder beskæftigelse
og opkvalificering for udsatte grupper på vej ind på arbejdsmarkedet.

Butikkens el-drevne varevogn sikrer den direkte vej fra de sydfynske gårde
til butikken og de lokale køkkener og spisesteder, mens el-ladcyklen
servicerer i byen.

 

pdf icon Byens-Gårdbutik-plakat.pdf

Indkaldelse til generalforsamling 2017