Små oplevelser afløser stort fødevaremarked

Referat af Generalforsamlingen 2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Referat af Generalforsamlingen 2019

Kulinarisk Sydfyns Generalforsamling 2019 afholdt den 13. november 2019 i Svendborg.

 • Valg af dirigent: Per Holm
 • Valg af referent: Peter Faber
 • Beretning v/formand, Dorte Hoff Erichsen.

Næsten 80 arrangementer af større eller mindre omfang han Mikael lagt kræfter i gennem det forgangne år. Dels har der været henvendelser, der handler om at få Kulinarisk bistand til at udføre en opgave og dels er det initiativer som Mikael har taget for at udvikle foreningen.

Et af højdepunkterne var i dette år, at Fynske Bank og Lag Søm gjorde drømmen om ”Det kulinariske turistbureau” til virkelighed ved at donere midler til at realisere Appen ”Taste Funen” som var intet mindre end en verdens premiere, der allerede nu har over 600 brugere.

Det er et løft til gastro-turismen og området, at Appen kan guide til events på Fyn og derved også leve op til vores formål i foreningen, at promovere vores fødevareproducenter.

Det var ikke muligt at løse denne opgave, uden at bemande kontoret med en ekspert på området og til det fik vi ansat Trine i 6 måneder og resultatet taler for sig selv. Vi håber det bliver muligt at fortsætte samarbejdet, når chancen igen viser sig.

En tradition vi ser frem til i den kolde februar måned er Suppens Dag, som har en fantastisk opbakning fra byens restauratører, publikum og vores lokale Radio Diablo. Suppestenen gik til Thudes restaurant og Vinbar og den eftertragtede Suppeterrin Chefs Choice gik til Garniture fra Brogade, der desværre har valgt at lukke siden da.

Cittaslowdagen blev denne gang fejret med fantastisk mad mellem reolerne på biblioteket og der blev hurtig udsolgt, da det rygtedes, at det var Mikael, der stod ved gryderne. Sneglen blev hædret i bogstavelig forstand, da den også var endt på tallerkenen.

Julemarkedet i Rundbuehallerne på Frederiksøen i samarbejde med Byens Gårdbutik så dagens lys og vores uundværlige frivillige stillede atter op til en begivenhed, der tiltrak glade gæster, som både kunne købe ind til julen og samtidig nyde specialiteterne på stedet. En dejlig oplevelse for børn og voksne som gentages 14. og 15.12.19, hvor vi håber at se jer med venner og familie. Udstillerne er i hvert fald klar!

Markedet blev igen i år indledt med eventen ”Lokale laver lokalt” over to aftener og selvom prisen var højere end sidst, var det alligevel et tilløbsstykke og et glimrende samarbejde mellem hoteller, restauranter og os.

På selve markedet var der Kogebogsfestival sammen med Arnold Busck, Fynske egnsretter, Fortælleværksted, Kulinarisk Folkehøjskole og Antiangstmenu med Claus Holm og Søren Gericke for en lille sluttet kreds ved et langbord i Krøyers Have, for blot at nævne nogle arrangementer.

Der var udskiftning på bænken, da Andrew i år byttede plads med Camilla som vagtplanlægger og med drejebogen som skabelon fik alle en plads at udfylde. Tak til alle frivillige, nye som garvede, der stillede op.

Flere opgaver var uddelegerede og derfor havde vi et udsmykningshold, et skiltehold, et informationstelthold og ret spontant kom der et opsætningshold bemandet med voksne mænd, med Skipper som indpisker, der arbejdede sideløbende med Sydfyns Erhvervsforskole. Også tak til både unge og voksne i den forbindelse.

Sydfyns Erhvervsforskole har nu både skiftet navn og struktur, så fra næste år ser det desværre ikke ud til vi har mulighed for at trække på dem i samme omfang som vi har gjort i mange år nu.

Food med Lene som spydspids var igen på pletten til Nordisk ostefestival og hun er totalt cool, når der gøres klar til nervepirrende timer i selskab med hårde dommere og næsten 100 oste.

På trods af de gode intentioner, aktiviteter, PR, hjælpere, udstillere med mere står vi tilbage med det faktum at Fødevaremarkedet 2019 ikke kom i mål med et positivt resultat.

Vi kan kun gætte på årsagerne, var det vejret, var det en uheldig weekend, var det fordi en hver by nu har deres eget fødevaremarked? Vi ved det ikke, men som bestyrelse har vi pligt til at handle ansvarligt og gøre vores til, at vi får vendt situationen, så der igen kommer overskud.

Det kan godt være at der er et band, der hedder Peter og kopierne som spiller helt fint, men der var altså kun en Kim Larsen. Sådan er det også med Kulinarisk Sydfyn, vi skal være tro mod konceptet, bevare essensen, tro på eget værd, for det var her det startede og vi ønsker brændende at fortsætte.

Derfor er strategien nu, at vi gennemgår udgifter og indtægter med en tættekam, vi vil søge efter store og små partnere, der kan og vil være en del af foreningen, gerne tre år frem. Vi skærer ned på forplejningen til udstillerne på markedet og opfordrer dem til at købe madvarer hos hinanden, vi hæver standlejen og skærer i PR udgifterne og vi søger fortsat midler i puljer, der passer til vores værdier.

Vi vil forsøge at lave aktiviteter, der tiltrækker flere gæster og gør markedet synligt for dem, der ikke lige fik med, at vi nu i snart tyve år, har været med til at sætte Svendborg på landkortet.

Jeg håber Generalforsamlingen vil støtte op om disse gode intentioner og som bestyrelsen, tro på, at vi kommer igennem dette økonomiske bump på vejen.

Formandens beretning udløste en livlig og konstruktiv debat, hvor medlemmerne blandt diskuterede standlejen på fødevaremarkedet. Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt lejen kan differencernes, så store kommercielle udstillere betaler mere end små lokale producenter.  Det er et spørgsmål, som bestyrelsen arbejder med. Til det kommende marked hæves standlejen, men til gengæld er der ikke krav om, at man skal være medlem af KS for at udstille, som det er tilfældet nu. Det har flere udenbys udstillere anket over. Det blev oplyst, at bestyrelsen arbejder med et projekt for lokale udstillere og nuværende medlemmer, så de kan tegne et erhvervsmedlemsskab som omfatter en ”pakke” med medlemsfordele, de har gavn af i deres daglige arbejde.

Flere medlemmer slog til lyd for, at fødevaremarkedet skal ”være det bedste og ikke nødvendigvis det største” og at markedet skal afspejle det, som KS står for, nemlig kvalitet. Der blev argumenteret for, at markedet er nødt til at have en vis volumen for at tiltrække et stort publikum, som er forudsætningen for, at udstillere møder op. Der blev fremført ønske om nyskabelser på markedet. Læg hovedet i blød for at finde på noget nyt, lød opfordringen, og konkret kom der forslag om, at succesen med ostefestivalen blev overført til andre produkter. Der blev efterlyst aktiviteter og en bedre markedsføring af aktiviteterne, så publikum får kendskab til, at de rent faktisk er der. Der mangler spisesteder på markedet, blev det sagt og flere udstillere og producenter efterlyste materiale, så de via deres netværk kan sprede budskabet om markedet. Udstillerne skal engageres på selve markedet, det vil give mere dynamik, blev der sagt.

Beretningen blev godkendt.

 • Svend Madsen fremlagde regnskabet.

Økonomisk har det været et hårdt år. De samlede indtægter faldt fra 1.987.241 kr. i 2017/2018 til 1.458.913 kr. i regnskabsåret 2018/2019. Årets underskud er på 322. 628 kr. Aktiver og passiver balancerer med 362.087 kr.

Mange faktorer spiller ind på det dårlige regnskab. Færre gæster på fødevaremarkedet, færre sponsorindtægter og omkostninger i forbindelse med etablering af Kulinarisk Turistbureau og app’en Taste Funen.

 

Regnskabet fik følgende kommentar fra revisor:

 

Jeg har revideret årsregnskabet for Kulinarisk Sydfyn for regnskabsåret 1. oktober 2018 – 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de fornødne tilretninger som følge af foreningens vedtægter.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i afsnittet ’Grundlag for konklusion med forbehold’, giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2019 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 –30. september 2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabsskik.

Grundlag for konklusion med forbehold: Årets betydelige underskud skyldes manglende indtjening, herunder mindre tilskud fra sponsorer. Egenkapitalen kan ikke dække væsentlige fremtidige underskud, og eftersom bestyrelsen ikke har fremlagt budget, der sandsynliggør positiv indtjening i de kommende år, rejser det betydelig tvivl om foreningens fortsatte drift. Jeg må derfor tage forbehold for foreningens mulighed for at fortsætte driften.

Regnskabet blev bl.a. kommenteret med spørgsmålet om, hvorvidt det er foreningens politik ikke at tjene på arrangementer, da det af regnskabet fremgår, at indtjeningen er yderst beskeden ved de arrangementer, hvor KS er arrangør eller fødselshjælper. Spørgsmålet fik Michael Hansen til at svare, at det er bestyrelsens ønske, at ”vi skal tjene penge”, men at han gerne ser, at det ”bare løber rundt”, fordi han også betragter KS som en serviceorganisation for medlemmer, producenter og samarbejdspartnere.

Der blev fremlagt et budget for 2019/2020 som viser et overskud på 156.700 kr. holdt op med årets underskud i 2018/2019 på 322.634 kr. I budgettet er der bl.a. skåret kraftigt i annoncering og markedsføring samt forplejning til bl.a. udstillere på markedet.

Det udløste kommentarer fra flere medlemmer, der advarede mod at spare på annoncering, fordi det gælder op at være synlig og lave ”larm”, der skaber opmærksomhed, og også nedskæringen i serviceringen af udstillerne mødte modstand, da det netop er et kendetegn for markedet i Svendborg, at man behandler sine udstillere optimalt, hvilket påskønnes.

Et medlem spurgte, om det ikke er muligt at aktivere foreningens medlemmer i markedsføringen.

 

 • Generalforsamlingen besluttede at hæve kontingentet til 200 kr. pr. år for private medlemmer.

Et godt forslag fra salen: – Gi’ et medlemskab i julegave til familie og venner.

 • Mikael Hansen fortalte kort om årets aktiviteter, hvor etableringen af Kulinarisk Turistbureau har fyldt en del, om samarbejdet med Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø og Svendborg kommuner og han berørte kort en ansøgning, som er indsendt til Kulturpuljen. KS søger penge til et projekt, hvor hele året sættes i spil, forstået på den måde, at KS laver lokale arrangementer i alle årets 12 måneder. Der ventes svar på ansøgningen i december 2019.
 • På valg til bestyrelsen var Dorte Hoff Erichsen og Camilla Flensborg, der begge blev genvalgt uden modkandidater.
 • Genvalg af revisor Esben Buch-Andersen.
 • Under eventuelt rakte formanden for Smagen af Fyn, Bo Rino Christiansen hånden frem til et samarbejde mellem Kulinarisk Sydfyn og Smagen af Fyn. Vi repræsenterer de samme interesser og går efter de samme penge, så skal vi ikke lege sammen, spurgte han.

 

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Referat af Generalforsamlingen 2021

Formandsberetning 2020 ved generalforsamlingen i Kulinarisk Sydfyn

 

Da jeg i 2019 stod foran jer og skulle aflægge min beretning, var jeg klar over, at det kunne gå to veje. Vores økonomi talte sit tydelige sprog og I kunne som øverste myndighed vælge at lukke foreningen og være i jeres gode ret. Det gjorde I ikke, men I valgte at stole på os i bestyrelsen og give os chancen for at rette op og genvinde balancen. Tusind tak for den tillid, som gav os rygstød til at fortsætte.

Vi så frem til et jubilæumsår, hvor alle sejl skulle sættes til, med fejring af den gode smag og hvor Mikael kunne overgå sig selv i idé rigdom. Vi kender alt for godt fortsættelsen, for da Coronaen lukkede landet ned i marts, måtte vi som bestyrelse hurtigt beslutte os for, om vi skulle søge hjælpepakke og lade Mikael gå hjemme en periode og afvente situationen. Lad lige det billede stå et øjeblik! Nej vel. Vi valgte at lade Mikael fortsætte sit daglige arbejde med planlægning og varetagelse af alle de opgaver, der har kunnet lade sig gøre og det har været det eneste rigtige, er vores opfattelse.

Af aktiviteter, der har kunnet gennemføres, er der, Suppens Dag, Kulinariske byvandringer, Yoga og yoghurt, Havhøst, Strandsafari, Middag i vinmarken og Grøn Gadefrokost i Møllergade i samarbejde med gruppen Grønt og Blåt, Resumé og Økologisk Vinimport. Kulinarisk Sydfyn har udlejet telte til kommunale institutioner fra maj og til nu og vi er glade for denne mulighed for indtjening.

Da det blev klart for os, at det ville være umuligt at gennemføre et marked bare i nærheden af et besøgstal, der kunne give mening, stod en enig bestyrelse overfor den vanskeligste opgave i foreningens historie, nemlig at afskedige Mikael og derved også sandsynligheden for at nedlægge foreningen sammen med ham. Da vi er støttet økonomisk af Svendbog Kommune, fremlagde vi vores beslutning for borgmesteren, så det ikke skulle komme bag på ham, at et vigtigt brand for byen var i den situation. Lykkeligvis gik der få måneder, hvorefter vi kunne rive opsigelsen i stykker og genansætte Mikael, men fundamenten vi står på, vakler fortsat.

Det positive vi kan drage ud af hele denne oplevelser er, at vi alle steder fra møder støtte og opbakning og at det, der blev skabt 20 år tilbage, har en værdi i rigtig manges øjne, hvilket har givet os styrke og lyst til at arbejde videre.

På det økonomiske plan har vi med taknemmelighed modtaget tilsagn om støtte, hvis og når arrangementerne bliver gennemført fra;

Fynske Bank                                          200.000 kr.

Kulturregion Syddanmark                   259.000 kr.

Kartoffelafgiftsfonden                           100.000 kr.

SEAF                                                       100.000 kr.

Genstart Svendborg                             100.000 kr.

På grund af ændringer i Erhvervsfremmeloven, iværksatte Svendborg Erhvervskontor, via en ekstern konsulent, en undersøgelse blandt medlemmer af Svendborg Event, hvor Kulinarisk Sydfyn kunne komme med input til det fremtidige turismesamarbejde. Efterfølgende har byrådet vedtaget, hvordan Destination Fyn og Svendborg Event varetager denne opgave fremover. Det har været spændende at blive inddraget i dialogen og rart at have et godt samarbejde med Erhvervskontoret.

I forlængelse af samarbejdet med Erhvervskontoret, er der givet grønt lys til, at Mikael kan arbejde videre med Faaborg Midtfyn Kommune, hvor der er stor lyst til at lave kulinariske aktiviteter med ham som tovholder. Forhåbentlig kan vi brede det kulinariske samarbejde ud til Langeland og Ærø på sigt, hvorved vi opnår realisering af et af de største mål vi har haft i denne forenings regi.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til min bestyrelse for, at vi står sammen, også når det bliver svært, for det har det været i år, ingen tvivl om det. Det har det været for alle. I særlig grad har det været svært for dig Mikael, for når man er opfinder og en handlingens mand, er begrænsninger som dem vi har set i forhold til arrangementer, nærmest tortur. Så tak fordi du fortsat finder på og finder vej, nu i mindre skala.

 

Formand

Dorte Hoff Erichsen


Generalforsamling Kulinarisk Sydfyn 2021

 

Dato: Onsdag den 10. november 2021 kl 18.00

Sted: FOOD/Svendborg Erhvervsskole, Ryttervej 65

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 3. Indkomne forslag
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Orientering om det kommende års program
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af ekstern revisor
 8. Eventuelt

 

 1. Valg af dirigent
  1. Per Holm bliver foreslået som dirigent – Vedtages uden indvendinger.
 2. Bestyrelsens beretninger
  1. Punkter fra beretning ved bestyrelsesformand Dorte Hoff Erichsen
 1. Corona satte en stopper for Kulinarisk Sydfyns årlige fødevaremarked, og der skulle derfor sadles om. Mikael Hansen måtte tænke i nye baner, og her blev der udtænkt og udført en masse kulinariske mindre arrangementer, bl.a. Fællesskab i Landsbyen med spisning i forsamlingshuse i nogle af de mindre byer omkring Svendborg, Kartoffelfestival, Kulinariske byvandringer med meget mere.
  Formanden fortæller videre hvordan de små arrangementer har været helt fantastiske at deltage i, men tilmeldingen til arrangementerne har ikke hver gang været tilfredsstillende.
  Formanden benyttede lejligheden til at takke alle frivillige hjælpere for deres engagement og hjælp til arrangementerne.
  Derudover blev Kulinarisk Sydfyn kontaktet af Visit Odense, og et samarbejde kom i stand under overskriften ”By møder land”. Et arrangement der har modtaget stor ros.
  Kulinarisk Sydfyn blev også kontaktet af Svendborg Event, der gerne ville indgå et tættere samarbejde. Dette blev der takket nej til.
  1. Spørgsmål til bestyrelsesformand Dorte Hoff Erichsens beretning:
 1. Hvor mange kg. Kartofler blev der solgt til kartoffel- og kogebogsfestival?
  1. Mikael Hansen svarer: 1,3 tons kartofler var købt hjem, og 900 kg blev solgt ved arrangementet.
 2. Hvordan var tilslutningen til de små arrangementer og hvordan kan det forbedres?
  1. Mikael Hansen svarer: Tilmeldingerne for arrangementer har varieret alt efter hvilket arrangement. Svampetur, Fællesskab i forsamlingshuse og fattigmandkost og skæbnes fortællinger har været udsolgt, og efterspurgt.
   Forbedringerne kan ligge i hvor og hvordan der markedsfører til den konkrete målgruppe.
 • Spørgsmål/forslag til spørgsmål, ii. 1., Kunne man evt. oprette begivenheder på Facebook, og invitere medlemmer, så man manuelt skal tilkendegive “Interesseret” / “Ikke interesseret” og på den måde booste opslaget så begivenhederne når ud til flere på FB?
  1. Mikael Hansen svarer: Godt forslag, det vil jeg tage med videre.
 1. Et nyt arrangement vil godt kunne tage tid før det fanger målgruppens opmærksomhed. Hvor lang tid er det okay at forsøge med samme arrangement, før arrangementet skal stoppe?
  1. Mikael Hansen svare: Det er nemt at mærke til arrangementet om begejstringen er stor. Og derfor kommer arrangementer med lavt fremmøde og lav begejstring heller ikke med på planen næste år.
  1. Bestyrelsesformand Dorte Hoff Erichsens beretning er færdigt, og bliver godkendt.
  2. Mikael Hansen beretning.
 1. I 2021 har Kulinarisk Sydfyn lejet telte ud til Svendborg kommunes institutioner. Dette har været en god løsning for økonomien, for et ellers ret stille år, i forhold til indkomst.
  2021 har været et anderledes år, og dermed også anderledes arrangementer end tidligere: Kulinarisk Byvandring i samarbejde med Svendborg museum, Vild Mad i samarbejde med Skovsgård Gods, Bål, Ild og grill i samarbejde med Svendborg Vingaard, Fattigmandskost og skæbnes fortællinger i samarbejde med Svendborgs kvindehjem, Yoga i vinmarken i samarbejde med Skaarupøre Vingaard, Tasting in the treetops i samarbejde med Skjoldemose Gods og Gorilla Park, Det ren´ barnemad i samarbejde med skoler i Svendborg kommune, By møder land i samarbejde med Visit Odense, Kartoffel- og kogebogsfestival i samarbejde med kartoffelafgiftsfonden og Claus Holm og Vinfestival i samarbejde med Skaarupøre Vingård.
  Ved de fleste af disse arrangementer var der et godt fremmøde, og der har været interesse for, at de kommer tilbage i 2022.
  1,5 år er gået med praktikanter.
  En stor tak til:
  Trine som startede Taste Funen app ’en, og fik den til at kører.
  Tara Som har været praktikant fra UCL, som endte med at få et 12 i sin eksamensopgave som omhandlede hvilke målgrupper Kulinarisk Sydfyn kan nå ud til.
  Martine som har hjulpet med at få skrevet og søgt en masse puljer og fonde under Corona.
  Alexandra som hjælper med web og app.
  Nepenthe Film har spurgt om et samarbejde i 2022, hvor en ny film af ”madklubben” skal optages i Svendborg, hvor de gerne vil have Kulinarisk Sydfyn skal være med til at finde på kulinariske oplevelser i filmen.
  Kulinarisk Sydfyn har afholdt Strandsafari for 3 af byens skoler. Dette var en stor succes, og der er allerede booket flere arrangementer.
 1. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  1. Bogholder Svend Madsen gennemgår årsrapport fra 2020/2021 – bestyrelsen har underskrevet og har hermed godkendt regnskabet.

Revisionspåtegning – Regnskabet stemmer, konklusionen er med forbehold uden tilbagebetaling fra tidligere udlæggelse havde dette års regnskab ikke gået i plus.

Årets resultat er et overskud på 24.796 kr.

  1. Spørgsmål til Regnskab:
 1. Hvorfor er medlemstallet faldet så meget?
  1. Svend Madsen svarer: Udstillerne skal være medlemmer for at deltage på markedet, og derfor har vi ikke haft nogle erhvervsmedlemmer i år.
 2. Mange får ikke genkøbt deres medlemskab, hvorfor ikke PBS eller reminder på mail om kontingent betaling?
  1. Svend Madsen svarer: Dette er et problem vi er klar over, og der er derfor ved at blive lavet aftaler, om et nyt system til at kunne holde bedre styr på det.
 • Kan det nye system bruge Mobilepay?
  1. Svend Madsen svarer: Det ved vi ikke endnu.
  1. Der stemmes for regnskabet – regnskabet godkendes.
 1. Indkomne forslag
  1. Bogholder Svend Madsen har forslag til ændring, i vedtægt 5: Den årlige generalforsamling (November) rykkes til marts, så at foreningens regnskab kan følge kalenderåret.
 1. Vil det ændre dette års regnskab
  1. Svend Madsen svarer: Nej, så kører man dette år færdigt, med 15 måneder i stedet for 12 måneder. Så næste generalforsamling vil ligge i marts 2023.
 2. Vil denne ændring rykke på bestyrelsesmedlemmers valgperiode?
  1. Svend Madsen svarer: Nej, de vil først komme til genvalg i marts 2023.
  1. Der stemmes for forslaget, og dette vedtages.
 1. Fastsættelse af kontingent
  1. Kontingent forbliver 200 kr. årligt.
 2. Orientering om det kommende års program
  1. Mikael Hansen fortæller: i 2022 er fødevaremarkedet forhåbentligt rykket på Frederiksøen.
  2. Forhåbentligt et samarbejde med FOOD, i håb om at gøre Svendborg til en kulinarisk destination.
 1. Spørgsmål til FOOD samarbejde: Skal foreningen stadig hedde Kulinarisk Sydfyn, hvis andre lokale producenter kommer med på markedet? I forhold til at en kulinarisk destination også kan have andre producenter med, fx økologiske hjemmelavede kvalitetsprodukter?
  1. Mikael Hansen svarer: Navnet på foreningen har været med til at fremme området, og dets producenter.
 2. Hvorfor ikke mere politisk? Fx workshops?
  1. Mikael Hansen svarer: Som forening må man ikke lave erhvervs fremmende arrangementer.
 • Kan der søges midler i samarbejde/løbende med landsstævnet?
  1. Mikael Hansen svarer: Hovedmålet er at få lov til at afholde fødevaremarkedet i 2022, og holde liv i de små succesfulde arrangementer der er blevet afholdt i løbet af 2020/21, og nogle af de lokale producenter er blevet valgt fra til landsstævnet, som går imod Kulinarisk Sydfyns principper, med at værne om de små og lokale producenter.
 1. Kunne der holdes fokus dage på de små lokale producenter ved evt. åbent hus-arrangementer?
  1. Mikael Hansen svarer: Alle producenterne holder åbent hver dag, og kan besøges af alle. Der kunne dog godt laves fokus weekender, guidede ture med fokus på producenterne.
 2. Kunne der laves en mere overskuelig plan, der fortæller hvor, hvem og hvornår der mangler hjælpere?
  1. Bestyrelsesmedlem Camilla Flensborg svarer: Vi har talt om at jeg kommer lidt ind over igen sammen med Andrew..
 3. Hvis man gerne vil være frivillig ved Kulinarisk Sydfyn, hvor kan man så læse om det eller skrive sig op?
  1. Mikael Hansen svarer: Man kan læse om det på hjemmesiden, men der kan godt blive lavet en mere overskuelig tilmelding – Alexandra Flensborg bliver sat på sagen.
 • Hvornår ligger fødevaremarkedet i 2022?
  1. Mikael Hansen svarer: Det plejer altid at lægge sidste hele weekend i juni, men vi har ikke fastlagt os på en dato endnu, grundet landsstævnet.
 • Skal priserne til fødevaremarkedet indgang stige?
  1. Mikael Hansen svarer: Nej, det syntes vi ikke, vi har erfaret at priserne hverken kan være højere eller lavere, da vores publikum bliver indskrænket for meget.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Nuværende bestyrelse:

Dorte Hoff Erichsen

Søren Friis

Anne Hjortenberg

Camilla Flensborg

Mette Dennig

Launy Lindahl

Bente Rasmussen

Roar Møgelbjerg

Peter Faber

Kasper Leander

 

Roar Møgelbjerg ønsker at trække sig fra bestyrelsen og der skal findes et nyt medlem der skal sidde det sidste år af Roars valgperiode.

Endvidere er Dorte Hoff Erichsen og Camilla Flensborg på valg. De ønsker begge genvalg.

 

Martine Rasmussen stiller op til at overtage Roar Møgelbjergs plads og Bent Hougaard ønsker at stille op til en af de ordinære pladser.

 

Dirigent Per Holm refererer til, at der iflg. vedtægterne kan vælges et ekstra medlem af bestyrelsen for de frivillige da der kan sidde op til 6 medlemmer der repræsenterer de frivillige og pt sidder der 4 medlemmer.

Det besluttes derfor at Bent Hougaard og Marine Rasmussen vælges ind i bestyrelsen ligesom Dorte Hoff Erichsen og Camilla Flensborg begge modtager genvalg.

 

 1. Valg af ekstern revisor
  1. Svend Madsen indstiller nuværende revisor Esben Buch Andersen som ekstern revisor.
 1. Der stemmes – og Esben bliver genvalgt som ekstern revisor i Kulinarisk Sydfyn.
 1. Eventuelt
  1. Hvorfor er der ikke et punkt der hedder budget i regnskabet?
 1. Søren Friis svarer: Grunder Corona og en svær situation har vi ikke kunne lægge et budget for fremtidsplanerne. Ved den nye vedtægt med nyt regnskabsår, bliver der i fremtiden blive tid til at kunne lave budget for året. Der arbejdes dog altid efter det vi kalder det ”grove budget”
 1. Generalforsamlingen afsluttes.

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Video fra suppens dag 2018

Suppens dag 2018