Referat af Generalforsamlingen 2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Referat af Generalforsamlingen 2019

Kulinarisk Sydfyns Generalforsamling 2019 afholdt den 13. november 2019 i Svendborg.

 • Valg af dirigent: Per Holm
 • Valg af referent: Peter Faber
 • Beretning v/formand, Dorte Hoff Erichsen.

Næsten 80 arrangementer af større eller mindre omfang han Mikael lagt kræfter i gennem det forgangne år. Dels har der været henvendelser, der handler om at få Kulinarisk bistand til at udføre en opgave og dels er det initiativer som Mikael har taget for at udvikle foreningen.

Et af højdepunkterne var i dette år, at Fynske Bank og Lag Søm gjorde drømmen om ”Det kulinariske turistbureau” til virkelighed ved at donere midler til at realisere Appen ”Taste Funen” som var intet mindre end en verdens premiere, der allerede nu har over 600 brugere.

Det er et løft til gastro-turismen og området, at Appen kan guide til events på Fyn og derved også leve op til vores formål i foreningen, at promovere vores fødevareproducenter.

Det var ikke muligt at løse denne opgave, uden at bemande kontoret med en ekspert på området og til det fik vi ansat Trine i 6 måneder og resultatet taler for sig selv. Vi håber det bliver muligt at fortsætte samarbejdet, når chancen igen viser sig.

En tradition vi ser frem til i den kolde februar måned er Suppens Dag, som har en fantastisk opbakning fra byens restauratører, publikum og vores lokale Radio Diablo. Suppestenen gik til Thudes restaurant og Vinbar og den eftertragtede Suppeterrin Chefs Choice gik til Garniture fra Brogade, der desværre har valgt at lukke siden da.

Cittaslowdagen blev denne gang fejret med fantastisk mad mellem reolerne på biblioteket og der blev hurtig udsolgt, da det rygtedes, at det var Mikael, der stod ved gryderne. Sneglen blev hædret i bogstavelig forstand, da den også var endt på tallerkenen.

Julemarkedet i Rundbuehallerne på Frederiksøen i samarbejde med Byens Gårdbutik så dagens lys og vores uundværlige frivillige stillede atter op til en begivenhed, der tiltrak glade gæster, som både kunne købe ind til julen og samtidig nyde specialiteterne på stedet. En dejlig oplevelse for børn og voksne som gentages 14. og 15.12.19, hvor vi håber at se jer med venner og familie. Udstillerne er i hvert fald klar!

Markedet blev igen i år indledt med eventen ”Lokale laver lokalt” over to aftener og selvom prisen var højere end sidst, var det alligevel et tilløbsstykke og et glimrende samarbejde mellem hoteller, restauranter og os.

På selve markedet var der Kogebogsfestival sammen med Arnold Busck, Fynske egnsretter, Fortælleværksted, Kulinarisk Folkehøjskole og Antiangstmenu med Claus Holm og Søren Gericke for en lille sluttet kreds ved et langbord i Krøyers Have, for blot at nævne nogle arrangementer.

Der var udskiftning på bænken, da Andrew i år byttede plads med Camilla som vagtplanlægger og med drejebogen som skabelon fik alle en plads at udfylde. Tak til alle frivillige, nye som garvede, der stillede op.

Flere opgaver var uddelegerede og derfor havde vi et udsmykningshold, et skiltehold, et informationstelthold og ret spontant kom der et opsætningshold bemandet med voksne mænd, med Skipper som indpisker, der arbejdede sideløbende med Sydfyns Erhvervsforskole. Også tak til både unge og voksne i den forbindelse.

Sydfyns Erhvervsforskole har nu både skiftet navn og struktur, så fra næste år ser det desværre ikke ud til vi har mulighed for at trække på dem i samme omfang som vi har gjort i mange år nu.

Food med Lene som spydspids var igen på pletten til Nordisk ostefestival og hun er totalt cool, når der gøres klar til nervepirrende timer i selskab med hårde dommere og næsten 100 oste.

På trods af de gode intentioner, aktiviteter, PR, hjælpere, udstillere med mere står vi tilbage med det faktum at Fødevaremarkedet 2019 ikke kom i mål med et positivt resultat.

Vi kan kun gætte på årsagerne, var det vejret, var det en uheldig weekend, var det fordi en hver by nu har deres eget fødevaremarked? Vi ved det ikke, men som bestyrelse har vi pligt til at handle ansvarligt og gøre vores til, at vi får vendt situationen, så der igen kommer overskud.

Det kan godt være at der er et band, der hedder Peter og kopierne som spiller helt fint, men der var altså kun en Kim Larsen. Sådan er det også med Kulinarisk Sydfyn, vi skal være tro mod konceptet, bevare essensen, tro på eget værd, for det var her det startede og vi ønsker brændende at fortsætte.

Derfor er strategien nu, at vi gennemgår udgifter og indtægter med en tættekam, vi vil søge efter store og små partnere, der kan og vil være en del af foreningen, gerne tre år frem. Vi skærer ned på forplejningen til udstillerne på markedet og opfordrer dem til at købe madvarer hos hinanden, vi hæver standlejen og skærer i PR udgifterne og vi søger fortsat midler i puljer, der passer til vores værdier.

Vi vil forsøge at lave aktiviteter, der tiltrækker flere gæster og gør markedet synligt for dem, der ikke lige fik med, at vi nu i snart tyve år, har været med til at sætte Svendborg på landkortet.

Jeg håber Generalforsamlingen vil støtte op om disse gode intentioner og som bestyrelsen, tro på, at vi kommer igennem dette økonomiske bump på vejen.

Formandens beretning udløste en livlig og konstruktiv debat, hvor medlemmerne blandt diskuterede standlejen på fødevaremarkedet. Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt lejen kan differencernes, så store kommercielle udstillere betaler mere end små lokale producenter.  Det er et spørgsmål, som bestyrelsen arbejder med. Til det kommende marked hæves standlejen, men til gengæld er der ikke krav om, at man skal være medlem af KS for at udstille, som det er tilfældet nu. Det har flere udenbys udstillere anket over. Det blev oplyst, at bestyrelsen arbejder med et projekt for lokale udstillere og nuværende medlemmer, så de kan tegne et erhvervsmedlemsskab som omfatter en ”pakke” med medlemsfordele, de har gavn af i deres daglige arbejde.

Flere medlemmer slog til lyd for, at fødevaremarkedet skal ”være det bedste og ikke nødvendigvis det største” og at markedet skal afspejle det, som KS står for, nemlig kvalitet. Der blev argumenteret for, at markedet er nødt til at have en vis volumen for at tiltrække et stort publikum, som er forudsætningen for, at udstillere møder op. Der blev fremført ønske om nyskabelser på markedet. Læg hovedet i blød for at finde på noget nyt, lød opfordringen, og konkret kom der forslag om, at succesen med ostefestivalen blev overført til andre produkter. Der blev efterlyst aktiviteter og en bedre markedsføring af aktiviteterne, så publikum får kendskab til, at de rent faktisk er der. Der mangler spisesteder på markedet, blev det sagt og flere udstillere og producenter efterlyste materiale, så de via deres netværk kan sprede budskabet om markedet. Udstillerne skal engageres på selve markedet, det vil give mere dynamik, blev der sagt.

Beretningen blev godkendt.

 • Svend Madsen fremlagde regnskabet.

Økonomisk har det været et hårdt år. De samlede indtægter faldt fra 1.987.241 kr. i 2017/2018 til 1.458.913 kr. i regnskabsåret 2018/2019. Årets underskud er på 322. 628 kr. Aktiver og passiver balancerer med 362.087 kr.

Mange faktorer spiller ind på det dårlige regnskab. Færre gæster på fødevaremarkedet, færre sponsorindtægter og omkostninger i forbindelse med etablering af Kulinarisk Turistbureau og app’en Taste Funen.

 

Regnskabet fik følgende kommentar fra revisor:

 

Jeg har revideret årsregnskabet for Kulinarisk Sydfyn for regnskabsåret 1. oktober 2018 – 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de fornødne tilretninger som følge af foreningens vedtægter.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i afsnittet ’Grundlag for konklusion med forbehold’, giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2019 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 –30. september 2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabsskik.

Grundlag for konklusion med forbehold: Årets betydelige underskud skyldes manglende indtjening, herunder mindre tilskud fra sponsorer. Egenkapitalen kan ikke dække væsentlige fremtidige underskud, og eftersom bestyrelsen ikke har fremlagt budget, der sandsynliggør positiv indtjening i de kommende år, rejser det betydelig tvivl om foreningens fortsatte drift. Jeg må derfor tage forbehold for foreningens mulighed for at fortsætte driften.

Regnskabet blev bl.a. kommenteret med spørgsmålet om, hvorvidt det er foreningens politik ikke at tjene på arrangementer, da det af regnskabet fremgår, at indtjeningen er yderst beskeden ved de arrangementer, hvor KS er arrangør eller fødselshjælper. Spørgsmålet fik Michael Hansen til at svare, at det er bestyrelsens ønske, at ”vi skal tjene penge”, men at han gerne ser, at det ”bare løber rundt”, fordi han også betragter KS som en serviceorganisation for medlemmer, producenter og samarbejdspartnere.

Der blev fremlagt et budget for 2019/2020 som viser et overskud på 156.700 kr. holdt op med årets underskud i 2018/2019 på 322.634 kr. I budgettet er der bl.a. skåret kraftigt i annoncering og markedsføring samt forplejning til bl.a. udstillere på markedet.

Det udløste kommentarer fra flere medlemmer, der advarede mod at spare på annoncering, fordi det gælder op at være synlig og lave ”larm”, der skaber opmærksomhed, og også nedskæringen i serviceringen af udstillerne mødte modstand, da det netop er et kendetegn for markedet i Svendborg, at man behandler sine udstillere optimalt, hvilket påskønnes.

Et medlem spurgte, om det ikke er muligt at aktivere foreningens medlemmer i markedsføringen.

 

 • Generalforsamlingen besluttede at hæve kontingentet til 200 kr. pr. år for private medlemmer.

Et godt forslag fra salen: – Gi’ et medlemskab i julegave til familie og venner.

 • Mikael Hansen fortalte kort om årets aktiviteter, hvor etableringen af Kulinarisk Turistbureau har fyldt en del, om samarbejdet med Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø og Svendborg kommuner og han berørte kort en ansøgning, som er indsendt til Kulturpuljen. KS søger penge til et projekt, hvor hele året sættes i spil, forstået på den måde, at KS laver lokale arrangementer i alle årets 12 måneder. Der ventes svar på ansøgningen i december 2019.
 • På valg til bestyrelsen var Dorte Hoff Erichsen og Camilla Flensborg, der begge blev genvalgt uden modkandidater.
 • Genvalg af revisor Esben Buch-Andersen.
 • Under eventuelt rakte formanden for Smagen af Fyn, Bo Rino Christiansen hånden frem til et samarbejde mellem Kulinarisk Sydfyn og Smagen af Fyn. Vi repræsenterer de samme interesser og går efter de samme penge, så skal vi ikke lege sammen, spurgte han.

 

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Referat af Generalforsamlingen 2018

Referat – generalforsamling i Kulinarisk Sydfyn, 15/11 2018:

 

 • Valg af dirigent: Per Holm er foreslået og vælges

 

Det konstateres, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Hvis der er punkter, der går til afstemning, skal der være stemmetællere. Finn Boye vil gerne være den ene og Ib vælges til den anden – hvis behovet opstår.

 

Der gøres opmærksom på, at der står i indkaldelsen, at det kun er aktive medlemmer med medlemskort der kan stemme.

 

Maiken Ager Zeuthen tager referat.

 

 

 • Bestyrelsens beretning v/formanden

Hent beretningen her: Formandens beretning 2018 .

Michael Hansen supplerer formandens beretning med gennemgang af årshjulet over sit arbejde, som han af bestyrelsen er blevet ”opfordret” til at lave. Årshjulet illustrerer det arbejde Mikael Hansen udfører i det daglige.

Mikael Hansens ord til årshjulet:

I denne periode arbejdes med julemarkedet på Frederiksøen. Pt. er der ca. 30 producenter. Det er mest lokale, men tilsyneladende har informationerne bredt sig som ringe i vandet, og der har også meldt sig udstillere blandt andet fra Sjælland. Godt også med nye ansigter.

Michael starter snart på at arrangere suppens dag – Maritimt center er lidt for lille, Rundbuehallen kan til gengæld være svær at gøre hyggelig, men det bliver måske alligevel der.

Michael har haft borgmesteren med på rundtur og besøgt producenter. Det var en rigtig god tur, der gav mere end mange branchemøder. Oplevelsen var, at producenterne havde mange debatemner, det gerne ville vende med borgmesteren.

Michael har et godt og stabilt samarbejde med Erhvervsforskolen, som han er glad for. Samarbejdet handler blandt andet om weekenden, hvor Kulinarisk Sydfyn afvikler sit fødevaremarked. Pt. er der en række ændringer på vej på Erhvervsforskolen i kræft af, at de pr. 1/8 2019 ændrer organisation og skal drive en ny uddannelse. Mikael har møde med dem i næste uge, og ved derefter mere om fremtidige muligheder.

Foråret program med AOF laves.

I april er der en tjans på dyrskuet, hvor Mikael Hansen de seneste tre år har lavet restaurant, hvor der kommer ca. 1000 spisende gæster. Det er typiske forretningsforbindelser, der inviteres ind og det give et lille overskud til foreningen.

Mikael har en tilbagevendende aktivitet, hvor han indgår i undervisningen af nogle 6. klasser, der modtager hjemkundskabsundervisning på FOOD – eller ude i naturen sammen med FOOD. Dette betragter Mikael som et festligt afbræk i det øvrige arbejde for foreningen.

Starter arbejdet med kulinarisk Sydfyns PR. Foreningen nærmer sig sit 20 års jubilæum. PR arbejdet starter stille og roiligt og så bygges der op, gerne så der kommer flere gæster på fødevaremarkedet. I 2019 ligger markedet lidt senere, og det er spændende at se, om det giver flere gæster, fordi sommerferierne er startet for en del mennesker.

Mikael har deltaget i Tåsinge æblefestival.

I uge 40 lavede og leverede Mikael mad til årets Energi og klimafolkemøde på Skovsbovej i Svendborg. Maden blev lavet at serveret i samarbejde med elever fra Svendborg Erhvervsskoles afdeling FOOD.

Den 23. november er Kulinarisk Sydfyn med til Black Friday, hvor Mikael Hansen og nogle af de lokale producenter står i og ved Fynske Bank. Mikael håber på mange gæster.

Arbejdet i forhold til Landsstævnet 2021 er allerede i gang, og det er derfor kommet med i årshjulet.

Desuden er der en række løbende opgaver, der kommer ind til Mikael Hansen, som ikke fremgår af årshjulet

Herefter kort debat om formandens beretning incl. årshjul:

Ros til Mikael for alt det, der sættes i gang. I øvrigt ingen bemærkninger. Det godkendes med klap-

 

 • Aflæggelse af revideret regnskab v/Svend Madsen

Regnskab ligger fremme, og er netop godkendt med underskrifter fra revisor og bestyrelsen. Henviser til s. 3, hvor konklusionen står og den læses op.

Henvisning til noterne på s. 7, hvor det blandt andet ses:

Medlemskontingent har givet et lille fald på i indkomst på 1800,-

Der har samlet været et fald i netto indtægter på fødevaremarkedet, der bl.a. stammer fra færre entréindtægter, lavere indtægt på standleje og færre sponsorater.

Der har ligeledes været et lille fald i netto udgifter, der blandt andet kommer fra færre annonceudgifter, besparelse på forplejning til de frivillige og færre udgifter til konsulenthjælp.

I alt har overskuddet på fødevaremessen være ca. 66.000 lavere end forrige år.

Der har været et lille fald i fællesomkostningerne blandt andet fra færre brugte midler på telefon, kontorartikler og revision og bogholderi.

Mikael Hansens aktiviteter har samlet givet et over5skud på ca. 40.000,- Det er særligt dyrskuet, vinsmagning og suppens dag, der biddrager til dette.

I alt går foreningen ud af perioden med et overskud på knap 70.000 mod knap 90.000 forrige år. En af grundene til overskuddet er et overskud på foreningens bogprojekt.

Der ligger desuden en beholdning af bøger, der er betalt. De giver indtægt og derved overskud ved salg.

 

Debat om regnskab/behov for at få noget uddybet:

Ros til reviser og – godkendes vis klap.

 

 • Indkomne forslag

 

Erik Nielsen, Thurø Bryghus, har indsendt et forslag om, samt begrundelse for, at gå bort fra poletordningen, som findes på fødevaremarkedet, og som anvendes ved køb af drikkevarer. Erik Nielsen fremstiller og begrunder forslaget på generalforsamlingen.

 

Poletordningen, hvor man skal købe et glas og poletter for at få smagsprøver på markedet, virker ifølge forslagsstiller besværligt og omkostningsfuldt. Forslaget læses op …

 

Der stilles spørgsmål til, om det (fortsat) er et ønske fra beværterforeningen, at der er et poletsystem? Der argumenteres for, at det koster for meget for blandt andet bryggerierne, og at det er årsagen til, at færre og færre bryggerier kommer på fødevaremarkedet, der er meget arbejde i systemet for de frivillige og ifølge forslagsstiller gøres der med systemet forskel på udstillere.

 

Drøftelse af ordningen:

 

Afklaring: Beværterforeningen er repræsenteret i Kulinarisk Sydfyns bestyrelse v/ Launy Lindahl

 

Der er mange ting der spiller ind i forhold til poletterne, bestyrelsen har valgt at sørge for at øl og vin betales med poletter. Dette ud fra et ønske om, at der ikke skal være ”værtshus” i teltene, hvorfra folk så kan bevæge sig videre op på pladsen.

Det kræver desuden en bevilling, hvis hver udstiller skal kunne udskænke.

 

Det er bestyrelsens beslutning, at der skal være et poletsystem. Foreningen har et lille overskud på 41.000 fra poletterne. Der kan komme et ønske om, at flere vil udskænke øl, hvis det kan købes

 

Der stilles spørgsmål ved, om de ca. 41.000 ikke tages fra producenterne af vin og øl? Om ikke mængden af øl vil være den samme, uanset om der betales med poletter eller med penge, og desuden påpeges det, at producenterne selv kan søge deres bevilling.

 

Mikael Hansen argumenter for, at med poletteren er det foreningen der bestemmer, om der kan købes flere poletter, hvis folk er fulde.

 

Nogle glas er ”smageglas”, men der kan også købes øl i store fadøl i dag.

 

Det er producenter der bestemmer, hvor meget der kommer i glassene. Man ønsker ikke udskænkning, men smagsprøver.

 

Som vinudstiller ønsker man at fortsætte systemet, fordi det fungerer, og der er styr på betalingen. Det vil derved være ærgerligt for nogle, hvis systemet forsvinder.

 

Det er bestyrelsens beslutning, at poletsystemet fortsætter, med den kommentar, at der ikke ønskes mere øl og vin salg. Det skal være fødevarerene, der er i centrum.

Foreningen tjener 40.000, men der ”ydes” meget for pengene, for det betyder, der er styr på det, – at der er noget kontrol med, det ikke bliver for meget fest.

 

Andet forslag:

 

Senest 14 dage før generalforsamlingen udsendes også regnskabet, sådan at det er nemmere at forberede sig inden mødet.

 

Bestyrelsen har besluttet at efterkomme ønsket, og der klappes for tilslutning. Det betyder, at folk selv fremover skal printe regnskabet ud og tage det med.

 

 • Kontingentet fastholdes

 

 • Orientering om næste års program:

Dette punkt er delvist klaret via gennemgang af årshjulet.

Desuden kommer et til at fylde en del i det kommende år, at forhåbentlig oprettes en digital portal med fødevareproducenterne og de event der er.

Mikael efterlyser yderligere kommentar og opfordrer bl.a. til debat om alle de aktiviteter, der ligger umiddelbart op til fødevaremarkedet. Mikael går med tanker om at flytte nogle aktiviteterne, sådan at det spredes over tid.

Ønsket var, at det gav noget PR (f.eks. det store gæstebud) og derved flere besøgende, men det har det ikke umiddelbart gjort – derfor måske en større spredning?

Desuden et bud om at inddrage flere medspillere – Mikael bekræfter, at det er en af tankerne, og at det blandt andet tages op i samarbejdet med folkehøjskolerne.

 

 • Valg af nye medlemmer – der er to på valg: Carsten V. Nielsen, som ikke genopstiller og Kasper Leander, som genopstiller.

Forslået er Roar …. der gerne stiller op. Roar præsenterer sig selv. Roar og Kasper vælges uden afstemning.

 • Esben Buch-Andersen genvælges som revisor.

 

 • Eventuelt:

 

Julemarkedet: Rundbuehallen er stor, og det kræver noget at få den pyntet op. Hjælp er derfor velkommen både op til markedet og på markedet. Send gerne Mikael en mail, hvis I vil hjælpe op til eller på markedet. Hvis det har interesse. Mikael lover, at der bliver lidt bageundervisning.

 

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Suppens dag 2018

Referat fra generalforsamling 2017

Generalforsamlingen åbnedes ved, at næstformand Camilla Flensborg bød
velkommen til de fremmødte. Hun meddelte, at formand Dorte Hoff Eriksen var
blevet syg og derfor ikke kunne være tilstede. Camilla Flensborg fungerer
derfor som hendes stedfortræder hele aftenen.

1) Valg af dirigent

Camilla Flensborg foreslog Carsten Nielsen som dirigent og dette blev
vedtaget enstemmigt.

Carsten Nielsen erklærede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket
rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne.

2) Bestyrelsens beretning v/ formanden

Camilla Flensborg fremlagde bestyrelsens beretning:

Ved hjælp af midler fra Liv i min by og Fynske bank, startede vi markedet
op en uge tidligere i år og indledte med tre dage med så mange aktiviteter,
at vores publikum faktisk ikke kunne nå at kapere det hele, – eller også
kan vi blive bedre til at markedsføre nye tiltag?

Det vi kan konstatere er, at Det store gæstebud var en kæmpe succes med
150 gæster pr. aften, dels fordi prisen var lav, maden fantastisk, lavet af
Hotel Svendborg, Stella Maris, Resumé, Vester Skerninge Kro og Mikael.
Arrangementet indeholdt ikke mindst det mange går efter i dag, at opleve
fællesskab og samhørighed gennem det gode måltid. En frivillig har for
øvrigt foreslået bestyrelsen, at sidstnævnte kan være noget Kulinarisk
Sydfyn kunne bidrage med i andre sammenhænge, så vi må se, hvor det bringer
os hen.

Alle de gode tiltag, der var omkring børneaktiviteter om dagen gik rent ind
og opbakningen fra skolerne var fin både hos lærerne og
sundhedsplejerskerne.

Svendborg Kommune havde sponseret busser til besøg hos lokale producenter og
både for gæster og guider, var det er en utrolig lærerig og vedkommende
oplevelse.

Kulinarisk Folkehøjskole fik ikke den opmærksomhed, som den kunne fortjene,
men vi mener fortsat konceptet er vigtigt og forsøger at finde en måde,
hvorpå vi kan formidle dens budskaber.

Selve markedet var denne gang uden grillmesterskaber, men til gengæld med
byger og blæst og en lille nedgang i besøgende. På trods af dette har der
været overskud som I vil høre om i regnskabet.

Det er naturligvis ikke sådan at vi i bestyrelsen bare læner os tilbage uden
at se på, hvad der skal til for hele tiden at bevare den position, vi har
opnået i Kulinarisk Sydfyn. Vi har lyttet til evalueringer fra udstillere og
hjælpere og igen afholdt et Idémøde angående vores fælles fremtid og her
fremkom en hel mængde gode oplæg til det videre arbejde, både på den korte
og den lange bane.

Vi har endnu ikke prioriteret, hvilke idéer vi vil arbejde videre med fra
mødet i år, men fra mødet sidste år blev konklusionen, at vi skulle arbejde
for 4 store projekter og disse er godt i gang:

· Bogen, der udkommer til salg den 8. december i år og bliver
præcenteret i Kvickly City.

· Kulinarisk Folkehøjskole, der lever, men skal plejes.

· Kulinarisk Turistbureau, der går i gang med et forprojekt og er i
samarbejde med kommunerne på Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg.

· Flere medlemmer, der nu er på 109 private og 120 erhvervsmedlemmer.

Vi nærmer os kommunalvalget med hastige skridt og til et valgmøde hørte jeg
vores nuværende borgmester udtale, at Svendborg er begunstiget med mange
ildsjæle, men af disse behøver opbakning for ikke at brænde ud. Han har ret
i, at den der brænder også kan brænde ud og jeg håber uanset, hvilken farve
og sammensætning det nye byråd får, at de vil se på værdien af Kulinarisk
Sydfyn i forhold til; Branding, – Bosætning og Kultur.

Vores forening er nævnt næsten en gang om ugen i artikler i vores lokale
avis og vi har været i København for at lave mad til en jobmesse for
akademikere, der gerne skulle flytte til Fyn og fordi Svendborg ikke har en
bosætningskonsulent, var Camilla, Mikael og jeg de heldige, der skulle
reklamere for Svendborgs herligheder.

På det gastronomiske område er Svendborg også ved at være med helt i top, på
samme måde som vi er med musikken og der åbner nye og gode restauranter i en
fart vi ikke har set før. Måske kan vi klappe os selv på skulderen fordi vi
har holdt den gastronomiske fane højt siden år 2000 og været med til at bane
vejen?

En undersøgelse viser at Svendborg har en 4. plads i forhold til
frivillighed og igen skal der fra bestyrelsen lyde en dybtfølt tak over, at
vi har verdens bedste frivillige, der dette år har strakt sig endnu længere
og også stillet op til de ekstra dage før markedet. Det findes folk derude,
der brændende ønsker sig at få fingre i jeres engagement og indsats.

Citta Slowdagen var en oplevelse ud over det sædvanlige med Øhop på Skarø og
Drejø og besøg hos de lokale producenter. At sejle ud på Det sydfynske
Øhav i sol og blikstille vejr i selskab med glade mennesker og med mulighed
for at opholde sig på broen hos kaptajn og styrmand med skrøner fra livet på
søen, ja så kan det ikke gøres meget bedre.

Til slut vil jeg gerne takke vores samarbejdspartnere fra Svendborg
Erhvervsskole og Svendborg Erhvervsforskole for deres store indsats og en
særlig tak til LiseLotte Krøyer fra Svendborg Erhvervsskole, der har været
medlem af bestyrelsen i mange år og som nu overlader pladsen til Rasmus
Fredslund, der indtræder i hendes stilling på skolen.

Tak også til min bestyrelse for samarbejdet og især min næstformand Camilla,
der tog orlov fra sit job for at kunne varetage opgaven med de udvidede
aktiviteter.

På bestyrelsens vegne

Dorte Hoff Erichsen

Formand

Herefter tager Mikael Hansen over med en nærmere uddybning af de
begivenheder Kulinarisk Sydfyn har været en del af:

Lokal forplejning i forbindelse med Sundheds og Hjælpemiddelmessen i OCC.

Haft kommunens politikere med på en fantastisk bustur ud til de lokale
producenter, bussen var fuld og deltagerne glade!

I forbindelse med lokale varer i COOP har vi arrangeret seminarer for lokale
fødevareproducenter med henblik på et eventuelt samarbejde de 2 parter
imellem.

Smagen af Danmark har det svært lige for tiden og kan risikere lukning. Vi
vil gerne videreføre Smagen af DK APPèn, der ligger i dette regi.

KS er i gang med et forprojekt med kommunerne Svendborg, Faaborg Midtfyn,
Langeland og Ærø omkring kulinarisk turisme i området.

Er stadig en del af Cittaslow-fødevaredelen og er tovholder i
generalforsamlingen, Cittaslowdagen i samarbejde med kommunen, er derudover
formand for Cittaslowrådet.

Håber på et fremadrettet samarbejde med Naturturisme, for uden mad og drikke
dur helheden ikke 😉

Venter på afklaring omkring et Kulinarisk Folkemøde.

Været en del af undersøgelserne omkring gastroturisme hos Aalborg
Universitet og Innocoast.

Arrangeret Suppens Dag, Det Store Gæstebud, Kulinarisk Folkehøjskole,
Nordisk Ostefestival og Kulinarisk Sydfyn Fødevaremarkedet.

Deltaget i Blå kant, Blå og grøn, Fremtidens Byliv og Landsstævnet i Aalborg
på opfordring fra Svendborg Kommune.

Er en del af samarbejdet med SDU overfor vores erhvervsmedlemmer med
Branding og Marketing, samt Logo og Design.

Har modtaget Andelskasseprisen.

Arrangeret Madpolitisk Dag med Socialdemokratiet, Liste T og SF.

Haft følgende medlemsarrangementer, Besøg hos Mosgaard Whisky og Gin,
Strandsafari på Stenodden, Meals in the Fields hos Skaarupøre Vingaard og
Svampetur på Thurø.

Været sponsor på Sundhedsugen på TV2Fyn/Region Syddanmark med lokal fynsk
forplejning til 300 inviterede gæster.

Lavet et Fødevaremarked med lokale producenter for Fynske Bank med masser og
gæster/kunder.

Kørt restaurant på Dyrskuet med fynske råvarer og 1.200 betalende gæster.

Arrangeret Fynske Fristelser Faaborg i samarbejde med Mads Holdgaard.

Underviser 6 sjetteklasser i samarbejde med FOOD.

Været formidler af et projekt for primærproducenter i samarbejde med Malene
Aaris, Claus Sall og Anne Hjernøe.

Booket af regionen Syddanmark i forbindelse med Work Live Stay, vi sørgede
for forplejning til 250 eventuelle nye bosættere med udgangspunkt i lokale
fødevarer.

Konsulent på Byens Gaardbutik.

Været en del af Spirende Fødevareoplevelser.

Medarrangør af Æbleræs i forhold til glasering af 356 ÆVLER til ungerne.

3) Aflæggelse af det reviderede regnskab

Bogholder Svend Madsen fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt efter opklarende spørgsmål fra de fremmødte.

4) Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingent

Kasseren foreslår på bestyrelsens vegne, at man fastholder
medlemskontingentet fra sidste år. Dette vedtages enstemmigt.

6) Orientering om det kommende års program

Mikael Hansen fortæller om Kulinarisk Sydfyns planer for det kommende år:

De vil gerne back to basic – de vil arbejde på at komme tilbage til det
gamle

Derudover har de ikke fastlagte planer for året

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til dette

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anne Hjortenberg: Repræsentant for Cittaslow

Søren Friis: Repræsentant for Shopping Svendborg

Mette Dennig: Turistforeningen

Peter Faber: Fynske Medier

Kasper Leander: Repræsentant for de frivillige

Carsten Nielsen: Repræsentant valgt på generalforsamlingen

Bente Rasmussen: Repræsentant for producenter

Lise Lotte: Repræsentant for Svendborg Erhvervsskole – hun er gået af og kan
derfor ikke vælges. Rasmus Fredslund erstatter hendes plads i bestyrelsen

Launy Lindahl: Svendborg og Omegns Beværterforening

To på valg:

Dorte Hoff Eriksen: Repræsentant for de frivillige

– villig til genvalg

Camilla Flensborg: Valgt som repræsentant for de frivillige

– villig til genvalg

Begge blev enstemmigt genvalgt

8) Valg af ekstern revisor

Revisor ønsker at træde af efter 8 års samarbejde med Kulinarisk Sydfyn

Kulinarisk Sydfyn siger stor tak for samarbejdet

Bestyrelsen beder forsamlingen om accept til at finde en ny ekstern revisor
uden at sætte navn på endnu

Dette blev vedtaget

9) Eventuelt

Spørgsmål fra medlem:

Odense og Fåborg har gratis indgang til deres markeder

– Kan I gøre det samme og på denne måde få flere mennesker til
fødevaremarkedet – måske gøre standlejen højere?”

Camilla Flensborg: Små producenter kan ikke nødvendigvis betale en højere
leje. Dette problem drøftes ofte, og bestyrelsen har endnu ikke fundet en
god løsning.

Kommentar til spørgsmålet fra andet medlem:

– Det er en oplevelse at komme på fødevaremarkedet, og derfor er det
okay at skulle betale lidt

Svend Madsen: Grunden til at de andre markeder gør deres indgang gratis, kan
være et deltagerproblem og dette er ikke tilfældet med KS. Derfor vurderer
vi at indgangsprisen er passende.

Spørgsmål fra medlem:

I vil gerne have flere private medlemmer – hvilke overvejelser har I gjort
for at opnå dette?

Camilla Flensborg: Bedre brug af Facebook – derudover har de intet konkret
bud på en løsning

Kommentar fra medlem: Hjemmesiden er ikke god nok til at melde sig ind –
dette skal ordnes og optimeres, da man kan tabe folk i processen

Forslag fra medlem: Ved arrangementet i Kvickly City kan der ligge flyers
med en guide til et medlemskab og på den måde oplyse folk om Kulinarisk
Sydfyn

Forslag fra medlem: Bliv tydeligere omkring hvad et medlemskab betyder

– Folk skal vide, hvad de køber både i forhold til rabatter men også
i forhold til hvilke værdier Kulinarisk Sydfyn står for

Forslag fra medlem: Lav en annonce på Facebook

– Lav en klar guide til indmeldelsesproceduren med trin

– Her kan medlemmerne dele opslaget og dermed nå en masse folk

Kommentar fra medlem: Tilflyttere til Svendborg har svært ved at vide hvad
et medlemskab indebærer. Hun støtter derfor op omkring ideen om mere
synlighed af værdier

Kommentar fra medlem: Jeres tur med politikere er kun en udgift – kan denne
ikke undværes?

Svend Madsen: Kulinarisk Sydfyn ser denne tur som en investering, og
derudover man kan se at kommunen giver sponsorpenge til foreningen, så
derfor synes de ikke den kan undværes

Camilla Flensborg afslutter generalforsamlingen ved at takke Carsten Nielsen
for at være dirigent

pdf icon referat-af-generalforsamlingen-2017.pdf