Generalforsamling i Kulinarisk Sydfyn onsdag d. 11/11 2020 på Svendborg Erhvervsskole Food.

Valg af dirigent: Per Holm.

Referent: Peter Faber.

Bestyrelsens beretning aflagt af Dorte Hoff Erichsen:

Da jeg i 2019 stod foran jer og skulle aflægge min beretning, var jeg klar over, at det kunne gå to veje. Vores økonomi talte sit tydelige sprog og I kunne som øverste myndighed vælge at lukke foreningen og være i jeres gode ret. Det gjorde I ikke, men I valgte at stole på os i bestyrelsen og give os chancen for at rette op og genvinde balancen. Tusind tak for den tillid, som gav os rygstød til at fortsætte.

Vi så frem til et jubilæumsår, hvor alle sejl skulle sættes til, med fejring af den gode smag og hvor Mikael kunne overgå sig selv i idé rigdom. Vi kender alt for godt fortsættelsen, for da Coronaen lukkede landet ned i marts, måtte vi som bestyrelse hurtigt beslutte os for, om vi skulle søge hjælpepakke og lade Mikael gå hjemme en periode og afvente situationen. Lad lige det billede stå et øjeblik! Nej vel. Vi valgte at lade Mikael fortsætte sit daglige arbejde med planlægning og varetagelse af alle de opgaver, der har kunnet lade sig gøre og det har været det eneste rigtige, er vores opfattelse.

Af aktiviteter, der har kunnet gennemføres er der, Suppens Dag, Kulinariske byvandringer, Yoga og yoghurt, Havhøst, Strandsafari, Middag i vinmarken og Grøn Gadefrokost i Møllergade i samarbejde med gruppen Grønt og Blåt, Resumé og Økologisk Vinimport. Kulinarisk Sydfyn har udlejet telte til kommunale institutioner fra maj og til nu og vi er glade for denne mulighed for indtjening.

Da det blev klart for os, at det ville være umuligt at gennemføre et marked bare i nærheden af et besøgstal, der kunne give mening, stod en enig bestyrelse overfor den vanskeligste opgave i foreningens historie, nemlig at afskedige Mikael og derved også sandsynligheden for at nedlægge foreningen sammen med ham. Da vi er støttet økonomisk af Svendbog Kommune, fremlagde vi vores beslutning for borgmesteren, så det ikke skulle komme bag på ham, at et vigtigt brand for byen var i den situation. Lykkeligvis gik der få måneder, hvorefter vi kunne rive opsigelsen i stykker og genansætte Mikael, men fundamenten vi står på, vakler fortsat.

Det positive vi kan drage ud af hele denne oplevelser er, at vi alle steder fra møder støtte og opbakning og at det, der blev skabt 20 år tilbage, har en værdi i rigtig manges øjne, hvilket har givet os styrke og lyst til at arbejde videre.

På det økonomiske plan har vi med taknemmelighed modtaget tilsagn om støtte, hvis og når arrangementerne bliver gennemført fra;

Fynske Bank 200.000 kr.

Kulturregion Syddanmark 259.000 kr.

Kartoffelafgiftsfonden 100.000 kr.

SEAF 100.000 kr.

Genstart Svendborg 100.000 kr.

På grund af ændringer i Erhvervsfremmeloven, iværksatte Svendborg Erhvervskontor, via en ekstern konsulent, en undersøgelse blandt medlemmer af Svendborg Event, hvor Kulinarisk Sydfyn kunne komme med input til det fremtidige turistmesamarbejde. Efterfølgende har byrådet vedtaget, hvordan Destination Fyn og Svendborg Event varetager denne opgave fremover. Det har været spændende at blive inddraget i dialogen og rart at have et godt samarbejde med Erhvervskontoret.

I forlængelse af samarbejdet med Erhvervskontoret, er der givet grønt lys til, at Mikael kan arbejde videre med Faaborg Midtfyn Kommune, hvor der er stor lyst til at lave kulinariske aktiviteter med ham som tovholder. Forhåbentlig kan vi brede det kulinariske samarbejde ud til Langeland og Ærø på sigt, hvorved vi opnår realisering af et af de største mål vi har haft i denne forenings regi.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til min bestyrelse for, at vi står sammen, også når det bliver svært, for det har det været i år, ingen tvivl om det. Det har det været for alle. I særlig grad har det været svært for dig Mikael, for når man er opfinder og en handlingens mand, er begrænsninger som dem vi har set i forhold til arrangementer, nærmest tortur. Så tak fordi du fortsat finder på og finder vej, nu i mindre skal

Formandens beretning blev suppleret af Mikael Hansen, daglig leder af Kulinarisk Sydfyn. Han rettede en varm tak til samarbejdspartnerne, som har udvist stor forståelse for den svære tid med restriktioner, der umuliggør afholdelse af aktiviteter i større omfang. Takket være denne forståelse er det muligt at overføre ideerne fra jubilæumsåret i år til næste år, 2021, men Mikael Hansen lagde ikke skjul på, at det er frustrerende at ”have fået 639.000 kr. at lege med, og at det hele så ender som en prut i en klat ymer.”

Mikael Hansen havde dog også noget at glæde sig over. Producenterne – medlemmer af KS – har haft et godt år med høj aktivitet og godt salg, og så har Faaborg-Midtfyn Kommune rakt hånden ud og bedt om et samarbejde med KS, hvilket bestyrelsen har givet mandat til, der arbejdes videre med.

”På sigt ser jeg et Kulinarisk Sydfyn for mig, der dækker Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø”, sagde Mikael Hansen.

Han luftede også muligheden for at flytte det årlige fødevaremarked fra Torvet til Frederiksøen. Kommunen har sagt ja, men der skal foretages nogle økonomiske beregninger før beslutningen træffes.

Regnskabet blev fremlagt af KS’s regnskabsmand Svend Madsen, og det blev godkendt.

Revisor havde følgende påtegning: Foreningens overskud fra forskellige aktiviteter dækker ikke fællesomkostningerne. Derfor er det en forudsætning for positiv indtjening i de kommende år, at foreningen får tilstrækkelige tilskud fra kommunen og sponsorer samt tilskud fra LAG. Bestyrelsen har ikke fremlagt budget, der sandsynliggør positiv indtjening i de kommende år, og det rejser betydelig tvivl om foreningens fortsatte drift. Jeg må derfor tage forbehold for foreningens mulighed for at fortsætte driften.

Formanden kommenterede revisorpåtegningen: Det er i disse tider, hvor vi ikke kender de muligheder, vi kommer til at arbejde under, svært at lave et budget, men I bestyrelsen arbejdes der løbende med det.

Regnskabet viste et overskud på 29.419 kr. mod et underskud på 322.628 kr. året før. Regnskabet balancerer med 402.550 kr. En væsentlig indtægt har været udlejning af telte til kommunen – 91.000 kr.

Et spørgsmål vedr. fald i kontingentindbetalingerne afslørede, at der stadig er problemer med at ”komme til at betale kontingent” og at ”det ikke automatisk trækkes følgende år, hvorfor mange medlemmer ikke er vidende om, at de IKKE har betalt kontingent”. Formanden fortalte, at der arbejdes på sagen og lovede en løsning. En tidligere beslutning om at flytte erhvervsmedlemmernes kontingent til at være en del af standlejen ved arrangementer afslører, nu hvor der ikke holdes arrangementer, at mange producentmedlemmer ikke betaler kontingent og dermed rent faktisk ikke er medlemmer. Også det spørgsmål vil bestyrelsen tage op, lovede formanden.

Der var ingen indkomne forslag.

Kontingentet blev fastholdt på 200 kr. for privatmedlemmer.

På valg til bestyrelsen var Kasper Leander og Roar Møgelbjerg, der begge blev genvalgt.

Der var også genvalg af revisor Esben Buch-Andersen.