Referat af Generalforsamlingen 2019

Kulinarisk Sydfyns Generalforsamling 2019 afholdt den 13. november 2019 i Svendborg.

  • Valg af dirigent: Per Holm
  • Valg af referent: Peter Faber
  • Beretning v/formand, Dorte Hoff Erichsen.

Næsten 80 arrangementer af større eller mindre omfang han Mikael lagt kræfter i gennem det forgangne år. Dels har der været henvendelser, der handler om at få Kulinarisk bistand til at udføre en opgave og dels er det initiativer som Mikael har taget for at udvikle foreningen.

Et af højdepunkterne var i dette år, at Fynske Bank og Lag Søm gjorde drømmen om ”Det kulinariske turistbureau” til virkelighed ved at donere midler til at realisere Appen ”Taste Funen” som var intet mindre end en verdens premiere, der allerede nu har over 600 brugere.

Det er et løft til gastro-turismen og området, at Appen kan guide til events på Fyn og derved også leve op til vores formål i foreningen, at promovere vores fødevareproducenter.

Det var ikke muligt at løse denne opgave, uden at bemande kontoret med en ekspert på området og til det fik vi ansat Trine i 6 måneder og resultatet taler for sig selv. Vi håber det bliver muligt at fortsætte samarbejdet, når chancen igen viser sig.

En tradition vi ser frem til i den kolde februar måned er Suppens Dag, som har en fantastisk opbakning fra byens restauratører, publikum og vores lokale Radio Diablo. Suppestenen gik til Thudes restaurant og Vinbar og den eftertragtede Suppeterrin Chefs Choice gik til Garniture fra Brogade, der desværre har valgt at lukke siden da.

Cittaslowdagen blev denne gang fejret med fantastisk mad mellem reolerne på biblioteket og der blev hurtig udsolgt, da det rygtedes, at det var Mikael, der stod ved gryderne. Sneglen blev hædret i bogstavelig forstand, da den også var endt på tallerkenen.

Julemarkedet i Rundbuehallerne på Frederiksøen i samarbejde med Byens Gårdbutik så dagens lys og vores uundværlige frivillige stillede atter op til en begivenhed, der tiltrak glade gæster, som både kunne købe ind til julen og samtidig nyde specialiteterne på stedet. En dejlig oplevelse for børn og voksne som gentages 14. og 15.12.19, hvor vi håber at se jer med venner og familie. Udstillerne er i hvert fald klar!

Markedet blev igen i år indledt med eventen ”Lokale laver lokalt” over to aftener og selvom prisen var højere end sidst, var det alligevel et tilløbsstykke og et glimrende samarbejde mellem hoteller, restauranter og os.

På selve markedet var der Kogebogsfestival sammen med Arnold Busck, Fynske egnsretter, Fortælleværksted, Kulinarisk Folkehøjskole og Antiangstmenu med Claus Holm og Søren Gericke for en lille sluttet kreds ved et langbord i Krøyers Have, for blot at nævne nogle arrangementer.

Der var udskiftning på bænken, da Andrew i år byttede plads med Camilla som vagtplanlægger og med drejebogen som skabelon fik alle en plads at udfylde. Tak til alle frivillige, nye som garvede, der stillede op.

Flere opgaver var uddelegerede og derfor havde vi et udsmykningshold, et skiltehold, et informationstelthold og ret spontant kom der et opsætningshold bemandet med voksne mænd, med Skipper som indpisker, der arbejdede sideløbende med Sydfyns Erhvervsforskole. Også tak til både unge og voksne i den forbindelse.

Sydfyns Erhvervsforskole har nu både skiftet navn og struktur, så fra næste år ser det desværre ikke ud til vi har mulighed for at trække på dem i samme omfang som vi har gjort i mange år nu.

Food med Lene som spydspids var igen på pletten til Nordisk ostefestival og hun er totalt cool, når der gøres klar til nervepirrende timer i selskab med hårde dommere og næsten 100 oste.

På trods af de gode intentioner, aktiviteter, PR, hjælpere, udstillere med mere står vi tilbage med det faktum at Fødevaremarkedet 2019 ikke kom i mål med et positivt resultat.

Vi kan kun gætte på årsagerne, var det vejret, var det en uheldig weekend, var det fordi en hver by nu har deres eget fødevaremarked? Vi ved det ikke, men som bestyrelse har vi pligt til at handle ansvarligt og gøre vores til, at vi får vendt situationen, så der igen kommer overskud.

Det kan godt være at der er et band, der hedder Peter og kopierne som spiller helt fint, men der var altså kun en Kim Larsen. Sådan er det også med Kulinarisk Sydfyn, vi skal være tro mod konceptet, bevare essensen, tro på eget værd, for det var her det startede og vi ønsker brændende at fortsætte.

Derfor er strategien nu, at vi gennemgår udgifter og indtægter med en tættekam, vi vil søge efter store og små partnere, der kan og vil være en del af foreningen, gerne tre år frem. Vi skærer ned på forplejningen til udstillerne på markedet og opfordrer dem til at købe madvarer hos hinanden, vi hæver standlejen og skærer i PR udgifterne og vi søger fortsat midler i puljer, der passer til vores værdier.

Vi vil forsøge at lave aktiviteter, der tiltrækker flere gæster og gør markedet synligt for dem, der ikke lige fik med, at vi nu i snart tyve år, har været med til at sætte Svendborg på landkortet.

Jeg håber Generalforsamlingen vil støtte op om disse gode intentioner og som bestyrelsen, tro på, at vi kommer igennem dette økonomiske bump på vejen.

Formandens beretning udløste en livlig og konstruktiv debat, hvor medlemmerne blandt diskuterede standlejen på fødevaremarkedet. Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt lejen kan differencernes, så store kommercielle udstillere betaler mere end små lokale producenter.  Det er et spørgsmål, som bestyrelsen arbejder med. Til det kommende marked hæves standlejen, men til gengæld er der ikke krav om, at man skal være medlem af KS for at udstille, som det er tilfældet nu. Det har flere udenbys udstillere anket over. Det blev oplyst, at bestyrelsen arbejder med et projekt for lokale udstillere og nuværende medlemmer, så de kan tegne et erhvervsmedlemsskab som omfatter en ”pakke” med medlemsfordele, de har gavn af i deres daglige arbejde.

Flere medlemmer slog til lyd for, at fødevaremarkedet skal ”være det bedste og ikke nødvendigvis det største” og at markedet skal afspejle det, som KS står for, nemlig kvalitet. Der blev argumenteret for, at markedet er nødt til at have en vis volumen for at tiltrække et stort publikum, som er forudsætningen for, at udstillere møder op. Der blev fremført ønske om nyskabelser på markedet. Læg hovedet i blød for at finde på noget nyt, lød opfordringen, og konkret kom der forslag om, at succesen med ostefestivalen blev overført til andre produkter. Der blev efterlyst aktiviteter og en bedre markedsføring af aktiviteterne, så publikum får kendskab til, at de rent faktisk er der. Der mangler spisesteder på markedet, blev det sagt og flere udstillere og producenter efterlyste materiale, så de via deres netværk kan sprede budskabet om markedet. Udstillerne skal engageres på selve markedet, det vil give mere dynamik, blev der sagt.

Beretningen blev godkendt.

  • Svend Madsen fremlagde regnskabet.

Økonomisk har det været et hårdt år. De samlede indtægter faldt fra 1.987.241 kr. i 2017/2018 til 1.458.913 kr. i regnskabsåret 2018/2019. Årets underskud er på 322. 628 kr. Aktiver og passiver balancerer med 362.087 kr.

Mange faktorer spiller ind på det dårlige regnskab. Færre gæster på fødevaremarkedet, færre sponsorindtægter og omkostninger i forbindelse med etablering af Kulinarisk Turistbureau og app’en Taste Funen.

 

Regnskabet fik følgende kommentar fra revisor:

 

Jeg har revideret årsregnskabet for Kulinarisk Sydfyn for regnskabsåret 1. oktober 2018 – 30. september 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de fornødne tilretninger som følge af foreningens vedtægter.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i afsnittet ’Grundlag for konklusion med forbehold’, giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2019 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 –30. september 2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabsskik.

Grundlag for konklusion med forbehold: Årets betydelige underskud skyldes manglende indtjening, herunder mindre tilskud fra sponsorer. Egenkapitalen kan ikke dække væsentlige fremtidige underskud, og eftersom bestyrelsen ikke har fremlagt budget, der sandsynliggør positiv indtjening i de kommende år, rejser det betydelig tvivl om foreningens fortsatte drift. Jeg må derfor tage forbehold for foreningens mulighed for at fortsætte driften.

Regnskabet blev bl.a. kommenteret med spørgsmålet om, hvorvidt det er foreningens politik ikke at tjene på arrangementer, da det af regnskabet fremgår, at indtjeningen er yderst beskeden ved de arrangementer, hvor KS er arrangør eller fødselshjælper. Spørgsmålet fik Michael Hansen til at svare, at det er bestyrelsens ønske, at ”vi skal tjene penge”, men at han gerne ser, at det ”bare løber rundt”, fordi han også betragter KS som en serviceorganisation for medlemmer, producenter og samarbejdspartnere.

Der blev fremlagt et budget for 2019/2020 som viser et overskud på 156.700 kr. holdt op med årets underskud i 2018/2019 på 322.634 kr. I budgettet er der bl.a. skåret kraftigt i annoncering og markedsføring samt forplejning til bl.a. udstillere på markedet.

Det udløste kommentarer fra flere medlemmer, der advarede mod at spare på annoncering, fordi det gælder op at være synlig og lave ”larm”, der skaber opmærksomhed, og også nedskæringen i serviceringen af udstillerne mødte modstand, da det netop er et kendetegn for markedet i Svendborg, at man behandler sine udstillere optimalt, hvilket påskønnes.

Et medlem spurgte, om det ikke er muligt at aktivere foreningens medlemmer i markedsføringen.

 

  • Generalforsamlingen besluttede at hæve kontingentet til 200 kr. pr. år for private medlemmer.

Et godt forslag fra salen: – Gi’ et medlemskab i julegave til familie og venner.

  • Mikael Hansen fortalte kort om årets aktiviteter, hvor etableringen af Kulinarisk Turistbureau har fyldt en del, om samarbejdet med Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø og Svendborg kommuner og han berørte kort en ansøgning, som er indsendt til Kulturpuljen. KS søger penge til et projekt, hvor hele året sættes i spil, forstået på den måde, at KS laver lokale arrangementer i alle årets 12 måneder. Der ventes svar på ansøgningen i december 2019.
  • På valg til bestyrelsen var Dorte Hoff Erichsen og Camilla Flensborg, der begge blev genvalgt uden modkandidater.
  • Genvalg af revisor Esben Buch-Andersen.
  • Under eventuelt rakte formanden for Smagen af Fyn, Bo Rino Christiansen hånden frem til et samarbejde mellem Kulinarisk Sydfyn og Smagen af Fyn. Vi repræsenterer de samme interesser og går efter de samme penge, så skal vi ikke lege sammen, spurgte han.