Referat af Generalforsamlingen 2018

Referat – generalforsamling i Kulinarisk Sydfyn, 15/11 2018:

 

  • Valg af dirigent: Per Holm er foreslået og vælges

 

Det konstateres, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Hvis der er punkter, der går til afstemning, skal der være stemmetællere. Finn Boye vil gerne være den ene og Ib vælges til den anden – hvis behovet opstår.

 

Der gøres opmærksom på, at der står i indkaldelsen, at det kun er aktive medlemmer med medlemskort der kan stemme.

 

Maiken Ager Zeuthen tager referat.

 

 

  • Bestyrelsens beretning v/formanden

Hent beretningen her: Formandens beretning 2018 .

Michael Hansen supplerer formandens beretning med gennemgang af årshjulet over sit arbejde, som han af bestyrelsen er blevet ”opfordret” til at lave. Årshjulet illustrerer det arbejde Mikael Hansen udfører i det daglige.

Mikael Hansens ord til årshjulet:

I denne periode arbejdes med julemarkedet på Frederiksøen. Pt. er der ca. 30 producenter. Det er mest lokale, men tilsyneladende har informationerne bredt sig som ringe i vandet, og der har også meldt sig udstillere blandt andet fra Sjælland. Godt også med nye ansigter.

Michael starter snart på at arrangere suppens dag – Maritimt center er lidt for lille, Rundbuehallen kan til gengæld være svær at gøre hyggelig, men det bliver måske alligevel der.

Michael har haft borgmesteren med på rundtur og besøgt producenter. Det var en rigtig god tur, der gav mere end mange branchemøder. Oplevelsen var, at producenterne havde mange debatemner, det gerne ville vende med borgmesteren.

Michael har et godt og stabilt samarbejde med Erhvervsforskolen, som han er glad for. Samarbejdet handler blandt andet om weekenden, hvor Kulinarisk Sydfyn afvikler sit fødevaremarked. Pt. er der en række ændringer på vej på Erhvervsforskolen i kræft af, at de pr. 1/8 2019 ændrer organisation og skal drive en ny uddannelse. Mikael har møde med dem i næste uge, og ved derefter mere om fremtidige muligheder.

Foråret program med AOF laves.

I april er der en tjans på dyrskuet, hvor Mikael Hansen de seneste tre år har lavet restaurant, hvor der kommer ca. 1000 spisende gæster. Det er typiske forretningsforbindelser, der inviteres ind og det give et lille overskud til foreningen.

Mikael har en tilbagevendende aktivitet, hvor han indgår i undervisningen af nogle 6. klasser, der modtager hjemkundskabsundervisning på FOOD – eller ude i naturen sammen med FOOD. Dette betragter Mikael som et festligt afbræk i det øvrige arbejde for foreningen.

Starter arbejdet med kulinarisk Sydfyns PR. Foreningen nærmer sig sit 20 års jubilæum. PR arbejdet starter stille og roiligt og så bygges der op, gerne så der kommer flere gæster på fødevaremarkedet. I 2019 ligger markedet lidt senere, og det er spændende at se, om det giver flere gæster, fordi sommerferierne er startet for en del mennesker.

Mikael har deltaget i Tåsinge æblefestival.

I uge 40 lavede og leverede Mikael mad til årets Energi og klimafolkemøde på Skovsbovej i Svendborg. Maden blev lavet at serveret i samarbejde med elever fra Svendborg Erhvervsskoles afdeling FOOD.

Den 23. november er Kulinarisk Sydfyn med til Black Friday, hvor Mikael Hansen og nogle af de lokale producenter står i og ved Fynske Bank. Mikael håber på mange gæster.

Arbejdet i forhold til Landsstævnet 2021 er allerede i gang, og det er derfor kommet med i årshjulet.

Desuden er der en række løbende opgaver, der kommer ind til Mikael Hansen, som ikke fremgår af årshjulet

Herefter kort debat om formandens beretning incl. årshjul:

Ros til Mikael for alt det, der sættes i gang. I øvrigt ingen bemærkninger. Det godkendes med klap-

 

  • Aflæggelse af revideret regnskab v/Svend Madsen

Regnskab ligger fremme, og er netop godkendt med underskrifter fra revisor og bestyrelsen. Henviser til s. 3, hvor konklusionen står og den læses op.

Henvisning til noterne på s. 7, hvor det blandt andet ses:

Medlemskontingent har givet et lille fald på i indkomst på 1800,-

Der har samlet været et fald i netto indtægter på fødevaremarkedet, der bl.a. stammer fra færre entréindtægter, lavere indtægt på standleje og færre sponsorater.

Der har ligeledes været et lille fald i netto udgifter, der blandt andet kommer fra færre annonceudgifter, besparelse på forplejning til de frivillige og færre udgifter til konsulenthjælp.

I alt har overskuddet på fødevaremessen være ca. 66.000 lavere end forrige år.

Der har været et lille fald i fællesomkostningerne blandt andet fra færre brugte midler på telefon, kontorartikler og revision og bogholderi.

Mikael Hansens aktiviteter har samlet givet et over5skud på ca. 40.000,- Det er særligt dyrskuet, vinsmagning og suppens dag, der biddrager til dette.

I alt går foreningen ud af perioden med et overskud på knap 70.000 mod knap 90.000 forrige år. En af grundene til overskuddet er et overskud på foreningens bogprojekt.

Der ligger desuden en beholdning af bøger, der er betalt. De giver indtægt og derved overskud ved salg.

 

Debat om regnskab/behov for at få noget uddybet:

Ros til reviser og – godkendes vis klap.

 

  • Indkomne forslag

 

Erik Nielsen, Thurø Bryghus, har indsendt et forslag om, samt begrundelse for, at gå bort fra poletordningen, som findes på fødevaremarkedet, og som anvendes ved køb af drikkevarer. Erik Nielsen fremstiller og begrunder forslaget på generalforsamlingen.

 

Poletordningen, hvor man skal købe et glas og poletter for at få smagsprøver på markedet, virker ifølge forslagsstiller besværligt og omkostningsfuldt. Forslaget læses op …

 

Der stilles spørgsmål til, om det (fortsat) er et ønske fra beværterforeningen, at der er et poletsystem? Der argumenteres for, at det koster for meget for blandt andet bryggerierne, og at det er årsagen til, at færre og færre bryggerier kommer på fødevaremarkedet, der er meget arbejde i systemet for de frivillige og ifølge forslagsstiller gøres der med systemet forskel på udstillere.

 

Drøftelse af ordningen:

 

Afklaring: Beværterforeningen er repræsenteret i Kulinarisk Sydfyns bestyrelse v/ Launy Lindahl

 

Der er mange ting der spiller ind i forhold til poletterne, bestyrelsen har valgt at sørge for at øl og vin betales med poletter. Dette ud fra et ønske om, at der ikke skal være ”værtshus” i teltene, hvorfra folk så kan bevæge sig videre op på pladsen.

Det kræver desuden en bevilling, hvis hver udstiller skal kunne udskænke.

 

Det er bestyrelsens beslutning, at der skal være et poletsystem. Foreningen har et lille overskud på 41.000 fra poletterne. Der kan komme et ønske om, at flere vil udskænke øl, hvis det kan købes

 

Der stilles spørgsmål ved, om de ca. 41.000 ikke tages fra producenterne af vin og øl? Om ikke mængden af øl vil være den samme, uanset om der betales med poletter eller med penge, og desuden påpeges det, at producenterne selv kan søge deres bevilling.

 

Mikael Hansen argumenter for, at med poletteren er det foreningen der bestemmer, om der kan købes flere poletter, hvis folk er fulde.

 

Nogle glas er ”smageglas”, men der kan også købes øl i store fadøl i dag.

 

Det er producenter der bestemmer, hvor meget der kommer i glassene. Man ønsker ikke udskænkning, men smagsprøver.

 

Som vinudstiller ønsker man at fortsætte systemet, fordi det fungerer, og der er styr på betalingen. Det vil derved være ærgerligt for nogle, hvis systemet forsvinder.

 

Det er bestyrelsens beslutning, at poletsystemet fortsætter, med den kommentar, at der ikke ønskes mere øl og vin salg. Det skal være fødevarerene, der er i centrum.

Foreningen tjener 40.000, men der ”ydes” meget for pengene, for det betyder, der er styr på det, – at der er noget kontrol med, det ikke bliver for meget fest.

 

Andet forslag:

 

Senest 14 dage før generalforsamlingen udsendes også regnskabet, sådan at det er nemmere at forberede sig inden mødet.

 

Bestyrelsen har besluttet at efterkomme ønsket, og der klappes for tilslutning. Det betyder, at folk selv fremover skal printe regnskabet ud og tage det med.

 

  • Kontingentet fastholdes

 

  • Orientering om næste års program:

Dette punkt er delvist klaret via gennemgang af årshjulet.

Desuden kommer et til at fylde en del i det kommende år, at forhåbentlig oprettes en digital portal med fødevareproducenterne og de event der er.

Mikael efterlyser yderligere kommentar og opfordrer bl.a. til debat om alle de aktiviteter, der ligger umiddelbart op til fødevaremarkedet. Mikael går med tanker om at flytte nogle aktiviteterne, sådan at det spredes over tid.

Ønsket var, at det gav noget PR (f.eks. det store gæstebud) og derved flere besøgende, men det har det ikke umiddelbart gjort – derfor måske en større spredning?

Desuden et bud om at inddrage flere medspillere – Mikael bekræfter, at det er en af tankerne, og at det blandt andet tages op i samarbejdet med folkehøjskolerne.

 

  • Valg af nye medlemmer – der er to på valg: Carsten V. Nielsen, som ikke genopstiller og Kasper Leander, som genopstiller.

Forslået er Roar …. der gerne stiller op. Roar præsenterer sig selv. Roar og Kasper vælges uden afstemning.

  • Esben Buch-Andersen genvælges som revisor.

 

  • Eventuelt:

 

Julemarkedet: Rundbuehallen er stor, og det kræver noget at få den pyntet op. Hjælp er derfor velkommen både op til markedet og på markedet. Send gerne Mikael en mail, hvis I vil hjælpe op til eller på markedet. Hvis det har interesse. Mikael lover, at der bliver lidt bageundervisning.