Referat af Generalforsamlingen 2016

Velkomst v/Dorte

 

Punkt 1: Valg af dirigent

 

Per valgt til dirigent

 

Generalforsamling lovlig indkaldt

 

Lilian og Skipper er stemmeoptæller hvis kampvalg

 

Bestyrelsen præsenterer sig selv, til det er der at nævne:

 

 • Carsten er på valg – og genopstiller
 • Kasper er på valg – og genopstiller
 • Launy mangler (kommer senere)
 • Liselotte mangler (kommer senere)
 • Lars mangler

 

Per understreger: Kun medlemmer kan stemme hvis der bliver behov for at stemme

 

Punkt 2: Bestyrelsens beretning

 

V/formanden og efterfølgende v/Mikael

 

V/ Dorte

Hvem er kernekunderne på markedet? Ved man det? Sådan lød et af spørgsmålene ved sidste års generalforsamling og det tog vi alvorligt og fik lavet en Survey af Luca og Alexander fra Syddansk Universitet. Resultatet blev, at vi nu har fået bekræftet at det er et voksent publikum vi har, primært fra vores nærområde og de kommer for specialiteter og gratis smagsprøver og dem der kommer, er tilfredse med det de oplever. Det er det overordnede budskab fra de 1200, der har besvaret vores spørgeskema ud af 4800 personer, der deltog i konkurrencen om en middag på Falsled kro, Broholm slot eller Stella Maris. Heraf har vi fået tilsagn om, at vi må henvende os til disse 1200 med nyhedsmails. En spændende undersøgelse, der kan arbejdes mere med, bl.a i forhold til næste års markedsføring fordi vi fortsat mangler at få tag i de unge, selvom børnerestauranten igen var fyldt op.

Men allerede i år, har PR gruppen haft en ny og anderledes strategi, så en journalist med gode forbindelser til medieverdenen blev PR konsulent og det resulterede i færre annoncer i den lokale avis og bl.a mere fokus på de sociale medier som Facebook. Vi var i P4 Fyn, TV2, i Politikken, Fynsk-Jyske medier, Ugeaviser, Mit Svendborg og Radio Diablo. Vi nåede 15.000 besøgende og alle andre steder på Fyn regnede det, men på markedet holdt det tørt i hele vores åbningstid, så måske har vi en rigtig god forbindelse til ”dem på 1. sal”?

Som nogen af jer frivillige nok bemærkede, havde vi i år en noget kaotisk fredag under opstillingen af markedet, mangel på telte, flytten rundt på aktiviteter, forvirring om, hvem gjorde hvad og så videre. Så for at undgå en lignende situation næste år, har Camilla tilbudt at være tovholder i ugen op til markedet for at aflaste Mikael med logistikken, hvilket vi håber vi løse op for mange frustrationer og få det praktiske på skinner. Et nyt tiltag på markedet var Kulinarisk folkehøjskole, hvor man kunne høre foredrag fra udstillere under selve markedet og tilhørerne fik en god oplevelse, men desværre var vi ikke skarpe nok til at reklamere via skiltning, så for få fik glæde af oplæggene. Det må vi gøre bedre næste år.

Flere af jer var til den ekstraordinær generalforsamling den 14.09.16 , for at stemme om en vedtægtsændring, så vi kunne søge om at komme under folkeoplysningsloven, men denne ændring var ikke nok til at vi kunne blive godkendt og derfor har vi sat dette tiltag i bero. Dog fortsætter aktiviteterne blot uden tilskud.

På de interne linjer har bestyrelse holdt et udviklingsmøde i september, hvor vi har drøftet, hvad vi vil fokusere på i den kommende tid. Udvidelse af samarbejdet med Svendborg Erhvervsskole i forhold til etablering af undervisning i madkundskab, – vores gamle Madhustanke.

Kulinarisk Turistbureau; i samspil med Svendborg Event, Svendborg Kommune og/eller Syddansk Fødevareklynge? Der arbejdes på sagen………….
Kulinarisk Folkehøjskole, – uden tilskud.

Øget medlemstal, fra de nuværende 90 private og 125 erhvervsmedlemmer.
LAGsøm bogen om de lokale producenter som er godt i gang.

Og generel udvikling af vores fødevaremarked på kort og langt sigt.

Den 13. oktober havde Mikael arrangeret en rundtur for vores lokale Byrødder, embedsmænd og kulinariske bestyrelsesmedlemmer, for at besøge lokale producenter i området, med det helt klare sigte at gøre opmærksom på det potentiale, der eventuelt kan bruges i den kommende turismestrategi kommunen arbejder med. Vi var hos Skårupøre Vingaard, Aqua Vitae, Gundestrup Mejeri og Bryghus og sluttede hos Det søde Liv, hvor producenterne fik lejlighed til at fortælle deres historie og hvordan de fremmer fødevareturismen på Sydfyn i deres autentiske virksomheder. Der var stor opbakning og positiv respons fra politikkerne, så vi håber på, der bliver

arbejdet videre i de baner.

Årets Citta Slowdag foregik i Fruestræde, der var omdannet til et italiensk marked, med stemning fra tørresnore og boder, opera og undertegnede som vikar for Mikael til at dele Citta Slow certificeringer ud til nye medlemmer. Der var også i anledning af Johannes Jørgensen´s 150 års fødselsdag, åbent hus i hans æresbolig. Igen i år var solen fremme og rigtig mange besøgende nød den folkelige begivenhed. Traditionen tro var der svampetur i oktober med ”Padehattenes skræk” Anders Lykke og i helt bogstavelig forstand var svampene blevet så bange, at vi nærmest ikke mødte nogen. Heldigvis havde Mikael alligevel fremtryllet et skønt måltid i Sollerupskoven bestående af flere retter med svampe, så succesen var hjemme.

Mikael vil i sin del af beretningen komme ind på de andre ting foreningen har haft gang i gennem året, men afslutningsvis vil jeg som altid rette en kæmpe tak til vores uundværlige frivillige, vores samarbejdspartnere, Sydfyns frie Fagskole, Svendborg Erhvervsforskole, Svendborg Erhvervsskole og bestyrelsen. En særlig tak til Lars Habæk og Allan Mariager, der begge har valgt at forlade vores bestyrelse efter en stor indsats.

Vores regnskabsansvarlige gennem mange år Tove Madsen valgte at forlade os i juni i år, så efterfølgeren Svend Madsen nærmest blev kastet ind i opgaverne før markedet, men bare man hedder Madsen til efternavn …….. og regnskabet vil I få præsenteret efter beretningen.

 

V/ Mikael

I løbet af året har der desværre ikke været så meget konsulentarbejde til Kulinarisk Kontor, hvilket også kan læses i regnskabet, men der arbejdes stadig videre med LAGsøm bogen om alle de dejlige producenter der findes på øst-syd-midtfyn, samt Ærø og Langeland, bogen forventes færdig ultimo december 2017.

Forprojektet Kulinarisk Turistbureau har også fået kunstigt åndedræt vi Syddansk Fødevareklynge som hjælper med at omformulere det, så det måske kan komme i spil igen, da klyngen mener at det er for godt til at lade ligge!

Fynske Fristelser har igen spurgt om hjælp til afvikling i 2017, hvilket vi er positive overfor.

I samarbejde med SDU er vi ved at lave en omvendt Casecamp for producenterne, hvilket har til formål at kunne løfte samarbejdet med en vidensinstitution og en producent, indenfor f.eks. branding, markedsføring, markedsundersøgelse, profil eller hvad der ellers ønskes hjælp omkring.

Vi var så heldige at få beviliget 75.000 kr. af SEAF til Kulinarisk Folkehøjskole og der er penge afsat til 2017, så vi forhåbentlig får dette tiltag skudt bedre i gang, f.eks. i samarbejde med Liv i min by puljen, som der vil søges hos.

Samarbejdet imellem Svendborg Levnedsmiddelskole og os omkring Madkundskab for 6. klasserne fra Stokkebæk-Rauntzausminde og Ida Holst skolen består stadig og vi har fået en frivillig ind omkring en ny ansøgning omkring dette, lad os se hvad der sker!

 

 

Debat vedr. beretningen

 

 • Ros: Der er tilflyttere fra København som er flyttet hertil pga Cittaslow, kultur mm
 • Survey’en: Ærgerligt at der ikke kommer flere fra rundt omkring i landet. Mikael fortæller at vi har et samarbejde med ældresagen der via busselskaber har sendt 2 busser hertil
 • Ide: Skal vi ikke være en del af Egeskovs Hartland? Mikael: Vi kunne ikke i år da det var samtidig med dyrskuet
 • Mange gæster vil gerne kunne købe mere end de gør men mangler mulighed for køl samt garderobe
 • Som udstiller mangler man bedre info hvor man skal være, fx numre på standende. Camilla: det kommer næste år
 • Mere ønske om deltagelse i Hartland, evt. bidrage med børnerestaurant
 • Få børn/skoler til at lave noget udsmykning med mad på plancher som kan hænges op på hegnene rundt om markedet
 • Vi skal være opmærksomme på hvad vi annoncere vedr. markedet: Mange i aldersklassen 35-45 år går meget op i hvad de putter i munden. Dette er også et købestærkt publikum
 • Mulighed for steder man kan sætte sig ned at spise – a la Papirøen. Mikael: Vi har lokale restaurationer, fx Cafe kok, Svendborg Hotel og Cafe Wø – der bliver påpeget at disse steder er svære at finde og mange ikke er klar over at det findes
 • Der hvor man kan spise: dejligt med lidt guitar og/eller anden musik
 • Kan man integrere farver i kortene der udleveres så fx gul er drikkevarer, grøn er mad etc. Mikael gør med vilje ikke dette da der er store ændringer til allersidste time inden markedet åbner
 • Mulighed for at byen er åben under markedet vil være fint. Mikael har sammen med Mogens Balle været rundt hos de erhvervsdrivende og tilbudt lokale varer til udsmykning. Kun 3 butikker var interesseret.
 • Hvordan foregår det i Italien mht hegn om markedet? Mikael: Det foregår i Fiatfabrikkerne og der betales entre
 • Kunne man tage butikkerne med indenfor hegnet så de havde åbent i markedets åbningstider og måske de kunne have nogle markedstilbud?
 • Vi kunne indkøbe fryseposer med fryseelementer som vi kunne sælge til gæsterne
 • STOR applaus

Punkt 3: Aflæggelse af det reviderede regnskab

 

V/Revisor Michael K. Andersen, Deloitte

 

Spørgsmål:

 

 • Hvordan får vi flere medlemmer?
 • Spørgsmål til hvorfor konsulentindtægterne er faldet så drastisk. Mikael: Der har ikke været efterspørgsel på konsulentopgaver i år
 • Forslag om at bruge Facebook til at hverve flere medlemmer

 

Punkt 4: Indkomne forslag

 

Der er ikke kommet nogle forslag

 

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent

 

Der ændres ikke på kontingentet

 

Punkt 6: Orientering om det kommende års program

 

V/Mikael

 

Spørgsmål:

 

 • Genialt at 6. klasserne kommer ud til levnedsmiddelskolen og laver mad – håber der er nogle politikere der hører dette og sørger for at alle byens 6. klasser inddrages i dette.
 • Har vi overvejet at lave en torvedag en gang om måneden med alle de små producenter/leverandører hvor man har mulighed for at købe de lokale produkter? Mikael: Vi har for nogle år siden haft fri stadeplads til brug for vores producenter. Dette blev ikke benyttet

 

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

 • Allan træder ud af bestyrelsen. Allan sidder for Turistforeningen som arbejder på at finde en afløser
 • Carsten og Kasper er på valg. De ønsker begge genvalg og da der er ikke andre der stiller op er de hermed valgt
 • Lars Habæk træder ud af vestyrelsen. Lars sidder for Cittaslow. Istedet for Lars er Ivan blevet valgt. Ivan arbejder på Sydfyns Fri Fagskole – Ivan præsenterer sig selv

 

Punkt 8: Valg af ekstern revisor

 

Dorte foreslår samme revisor – dette blev vedtaget.

 

Punkt 9: Eventuelt

 

Dorte siger tak for at alle deltog i aften og opfordrer de der ikke er medlemmer til at melde sig ind via hjemmesiden.

Tak til Per for fint dirigentskab

 

Per siger tak for i aften og glæder sig over hvor mange der har deltaget i dette års generalforsamling