Referat af Generalforsamling i Kulinarisk Sydfyn onsdag d. 23/3 2023 på FOOD, Ryttervej 65, Svendborg

Tilstede 88 deltagere inklusive bestyrelsen.

  • Valg af dirigent

Som dirigent valgtes på opfordring fra næstformand Camilla Flensborg, Hjalte Brøndum Mansa som efterfølgende konstaterede at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt i forhold til vedtægter og medlemmer.

  • Bestyrelsens beretning ved formanden

Grundet sygdom var Formand Dorte Hoff Erichsen ikke til stede, hvorfor Næstformand Camilla Flensborg læste beretningen op:

Formandsberetning 2023 i Kulinarisk Sydfyn

Lad mig indlede med at kamme over af begejstring!

Tænk vi har 250 private medlemmer og de 80 har lyst til at komme og høre min beretning, eller er det måske Mikaels mad, der trækker? Uanset årsagen føler vi i foreningen, at der er opbakning og medvind på cykelstien og at flere og flere støtter op om vores store ønske og ambition; at det kulinariske felt er værd at styrke. Af hjertet tak for det.

Ved Turistforeningens generalforsamling hørte vi formanden sige, at de også i den forening ønsker at have øget fokus på det kulinariske for at tiltrække flere turister til vores skønne egn og Mikael er allerede i gang med samarbejdet.

Suppens dag blev i år så stort et tilløbsstykke, at den nærmest er vokset ud af rammerne og derved på den ene side en kæmpe succes og på den anden, en anledning til skuffelse og utilfredshed for de mange, der gik forgæves. Det er der straks taget hånd om og efter et evalueringsmøde med de involverede restauratører, er der håb for en ny og bedre håndtering af de mange suppeelskere til februar 2024.

Vi vil gerne sige en stor tak til Hotel Christiansminde, Restaurant Svendborgsund, Danhostel, Fionia Gastro, Foderbrættet Naturama, Vester Skerninge Kro, Stella Maris og FOOD her på skolen.

I erkendelse af, at Mikael på trods af evner som supermand også har sine begrænsninger, har vi indledt et nødvendigt og samtidig meget givtigt samarbejde med Hanne fra ” Sydfyn for Livet” og det givet et gevaldigt løft til de sociale medier og synliggørelsen af de events vi har i gang. Hanne er på kontoret en gang om ugen og det håber vi kan blive til mere på sigt.

Jeg tror vi lærte af nedlukningsperioden, at de mindre arrangementer virkelig kan noget og ”Smagens sprog” som har gæstet flere forsamlingshuse er eksempler på, at den form for ”integration” måske er vejen frem. At spise mad sammen med mennesker, der har tilberedt et måltid med kærlighed, har ingen forbehold omkring vores forskellige nationaliteter og de respektive forsamlingshuse har med glæde bakket op. Mere af det tak!

En anden mindre event var; ”Det er bare vildt” i Egebjerg Mølle, hvor Kim Gubi fra Resume lavede vildtretter indkøbt hos Alpevejens Vildtpilleri og et helt jagthornorkester spillede til ære for de forskellige dyr vi skulle fortære. Det var vildt på flere måder, vildt hyggeligt, vildt smukt og vildt at slæbe en hel restaurant op i en mølle af en hønsestige! Det er jo sådan noget Mikael bare gør.

Julemarkedet i december var igen velbesøgt og dejligt, når en tradition bliver fulgt op af såvel udstillere som gæster.

Sidste år nævnte jeg, at Faaborg Midtfyn kommune gerne vil samarbejde og Mikael har både lavet Sydfynske Syrendage og Nyfortolkninger af Faaborg Middagsretter med dem i løbet af året.

Vi har en super god og aktiv bestyrelse, som byder ind med de kompetencer, hver især besidder.

Lægge vagtplaner, udfærdigelse af nyhedsbreve og fondsansøgninger, afholdelse af netværksmøder og kontakter til eget netværk, praktisk hjælp ved afholdelse af arrangementer og varetagelse af bestyrelsesposter i andre organisationer ud over at deltage i bestyrelsesarbejdet i vores egen forening. Det er dette engagement, der gør, at vores forening fortsat er levende og har mod på mere.

Vi har dog fået slidt på vores kasserer Søren Friis og på Bente Rasmussen, der har ønsket at overlade posten til andre. Mette Dennig har før denne generalforsamling overladt posten til Lui Jensen. En stor og varm tak for jeres indsats.

Ligesom ordsproget ”uden mad og drikke duer helten ikke”, kan vores forening ikke klare sig uden økonomisk hjælp og vi har i februar søgt Halbergfonden om midler til ”Det kulinariske Univers” som er Peter Fabers ide. Det handler om at synliggøre alle kulinariske tiltag på digitale platforme i forlængelse af det vi allerede gør, men langt mere massivt.  Vi holder vejret i spænding, da det afgøres her i marts om vi bliver begunstiget.

Vi vil som tidligere år søge midler hos Fynske Bank, som har været en trofast samarbejdspartner indtil nu og Mikael har søgt om støtte til indkøb af grill hos SEAF. Vi håber på velvilje fra begge steder.

Vi har længe i bestyrelsen ønsket at vende tilbage til havneområdet og der ligger en ansøgning om godkendelse til at benytte Frederiksøen til Fødevaremarkedet 2023. Håber at se jer alle der.

Formand
Dorte Hoff Erichsen

Formandens beretning blev godkendt

  • Aflæggelse af det reviderede regnskab af Bogholder Svend Madsen

Svend Madsen gennemgik årsrapporten med resultatopgørelse for 2020/21 og budget 2023 og pointerede revisor Esben Buch-Andersens grundlag for konklusion med forbehold:

Bestyrelsen har udarbejdet budget for 2023, der viser positiv indtjening, men under forudsætning af at der modtages tilskud til foreningen. Der foreligger ikke tilsagn fra sponsorer, og det rejser betydelig tvivl om foreningens fortsatte drift. Jeg må derfor tage forbehold for foreningens mulighed for at fortsætte driften.

Årets resultat viste et overskud på 80.648 kr. (15 måneder grundet ændring af regnskabsår)

Regnskabet blev godkendt

  • Indkomne forslag

Kulinarisk Sydfyns bestyrelse ønskede en vedtægtsændring i forhold til hvem der kunne besætte en af de 7 faste bestyrelsesposter, i tilfælde af, denne ikke blev varetaget af pågældende forening/virksomhed og ønskede følgende:

KULINARISK SYDFYN FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER §4. NUVÆRENDE:

Bestyrelsen består af 7-10 personer, som vælges på generalforsamlingen: – Beværterforeningen for Svendborg og omegn af 1884 – Fyns Amts Avis – Cittaslow-certificeret repræsentant, bosiddende i Svendborg kommune – Turistforeningen for Sydfyn – Shopping Svendborg – Svendborg Erhvervsskole – Smagen af Fyn producent Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum en formand, en næstformand og en kasserer. Alle valg er for 2 år, dog gælder konstitueringen kun for 1 år. Bestyrelsen handler på foreningens vegne. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til at formand og kasserer tegner foreningen i forhold til pengeinstitutter eller lignende. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver optagelse af lån eller garantiforpligtelser samt indgåelse af bindende kontrakter på beløb større end 10.000 kroner hele bestyrelsens godkendelse. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, der arbejder under ansvar over for bestyrelsen på grundlag af kommissorier, herunder klart udmeldte økonomiske råderammer, der er defineret af bestyrelsen. I øvrigt henvises der til forretningsorden, som fastsættes af bestyrelsen.

FORSLAG TIL FREMTIDIG ÆNDRINGER MARKERET MED FED SKRIFT

Bestyrelsen består af 7-13 personer, som vælges på generalforsamlingen, hvoraf de 7 udpeges således: – Beværterforeningen for Svendborg og omegn af 1884 – Fyns Amts Avis – Cittaslow-certificeret repræsentant, bosiddende i Svendborg kommune – Turistforeningen for Sydfyn – Shopping Svendborg – Svendborg Erhvervsskole – Smagen af Fyn producent

Hvis en virksomhed/institution/forening ikke ønsker eller kan videreføre sin bestyrelsespost i Kulinarisk Sydfyn i en periode, kan bestyrelsen udpege et nyt bestyrelsesmedlem, hvis man finder det nødvendigt, ellers forbliver posten vakant i tilfælde af, at der senere hen kan komme et ønske om at genbesætte denne bestyrelsespost. Desuden kan bestyrelsen vælge op til 6 yderligere bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne på Generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum en formand, en næstformand og en kasserer. Alle udpegninger og valg er for 2 år, dog gælder konstitueringen kun for 1 år. Bestyrelsen handler på foreningens vegne. Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til at formand og kasserer tegner foreningen i forhold til pengeinstitutter eller lignende. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver optagelse af lån eller garantiforpligtelser samt indgåelse af bindende kontrakter på beløb større end 10.000 kroner hele bestyrelsens godkendelse. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, der arbejder under ansvar over for bestyrelsen på grundlag af kommissorier, herunder klart udmeldte økonomiske råderammer, der er defineret af bestyrelsen. I øvrigt henvises der til forretningsorden, som fastsættes af bestyrelsen.

Dette blev godkendt af Forsamlingen.

  • Fastsættelse af kontingent

Man valgte at beholde prisen for medlemskab på 200 kr. kalenderårligt.

  • Orientering om det kommende års program

Projektleder Mikael Hansen gennemgik 2023 foreløbige arrangementer:

24/4 Sanketure med Plantepressen i Sofielundsskoven

Indvielse af Beths hus

Tangsafari med Tangstikkeren fra Havsmag

30/4 Spis, lyt og mærk, Søbygaard, Ærø

13/5 Naturvandring Holsteinshus-Skjoldemose Gods med indlagte lokaler smagsprøver.

14/5 Rå mad i rå natur med Naturama

20-21/5 Sydfyn går lilla, Syrendage + Fåborg i grønt og hvidt, asparges

28/5 Salt i Sylten, Syltemade Ådal med Naturama

1/6 Tasting in the Treetops, Gorilla Park

4/6 Spis, mærk og lyt, Egebjerg Mølle

23/6 Skt. Hans Aften – Langbordmiddag med lokal grønt, fisk og fjordrejer på Frederiksø

24-25/6 Fødevaremarked

Kulturkulinariske Byvandringer?

På tur med ØBO-Tours/Sydfynforlivet.dk?

19/8: Gravøl i Pipstorn Skov?

20/8 Spis, mærk og lyt, Påø, Skovsgaard

17/9 Spis, mærk og lyt, Strynø Smakkecenter

1/10 Svampetur, Skjoldemose Gods

8/10 Spis, mærk og lyt, Pipstorn Skov

10/11 Vildtaften, Skjoldemose Gods

Kurser i etnisk madlavning i forsamlingshusene

16-17/12: Julefødevaremarked

24/2 Suppens Dag

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var følgende:

Dorte Hoff Erichsen

Camilla Flensborg

Bent Hougård

Martine Rasmussen

De modtog alle genvalg

Ud af bestyrelsen trådte:

Søren Friis, Shopping Svendborg

Bente Rasmussen, Smagen af Fyn

Og tidligere udtrådte Mette Dennig fra Svendborg Turistforening, hun afløses af Lui Haas Jensen, Stella Maris.

Tak for den store og lange indsats I har leveret til Foreningen.

  • Valg af ekstern revisor

Genvalg til Esben Buch-Andersen

  • Eventuelt

Grundet de mange deltagende blev bestyrelsen af forsamlingen opfordret til at bruge lydanlæg fremover, så alle kan få det ud af generalforsamlingen som man kommer for at opleve, dette tages til efterretning.